Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz

Gmina Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0326499471, 6499400 , fax. 032 6499402
 • Data zamieszczenia: 2014-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 0326499471, 6499400, fax. 032 6499402
  REGON: 00053076100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji pięciu zadań realizowanych w ramach projektu Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik do umowy z Wykonawcą 2. Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pomocy dydaktycznych własnym transportem i na własny koszt bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie, tzn. w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42 -470 Siewierz. 4. Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) pomocy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie pomocy dydaktycznych o innych zbliżonych wymiarach, kolorach, itp. Z zastrzeżeniem właściwego zachowania przeznaczenia oferowanego przedmiotu. 5. Projekt Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siewierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach