Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu konkursu na projekt oraz realizację (wdrożenie) strony www Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz przeprowadzenie analizy i sporządzenie wytycznych będących podstawą założeń projektowych strony www.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2516989 w.117,122; 2055022 , fax. 32 251 89 67
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  ul. Raciborska 37 37
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2516989 w.117,122; 2055022, fax. 32 251 89 67
  REGON: 27762086000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu konkursu na projekt oraz realizację (wdrożenie) strony www Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz przeprowadzenie analizy i sporządzenie wytycznych będących podstawą założeń projektowych strony www.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu konkursu na projekt oraz realizację (wdrożenie) strony www Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz przeprowadzenie analizy i sporządzenie wytycznych będących podstawą założeń projektowych strony www Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis tematu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach