Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynka

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 212-80-68 , fax. 32 212-80-69
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
  ul. Sygietyńskiego 20 20
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 32 212-80-68, fax. 32 212-80-69
  REGON: 27629196300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.pszczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW933 do mostu na rzece Pszczyna na długości ok. 1665 mb. Roboty polegają na: - przebudowie jezdni o szerokości 5,60 m na odcinku ok 1665 mb - budowie chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5m na długości ok 406 mb wraz ze zjazdami - budowie kanału deszczowego fi 300 mm PCV SN8 - od studni K01 do K11, oraz przebudowie części istniejącej kanalizacji deszczowej, - budowie 11 szt. studni rewizyjnych betonowych fi 1000 (D01, K01 - K11), - budowie i przebudowie wpustów ulicznych kl. D 400 - odtworzeniu i wyczyszczeniu rowów drogowych o przekroju trapezowym i pochyleniu skarp 1:1,5 i wykonaniu pozostałych robót towarzyszących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 07.02.2014r oferta była zabezpieczona wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy w Pszczynie Nr 16 8448 0004 0009 2294 2028 0003. Zamawiający będzie uważał wadium wniesione w pieniądzu za złożone w oznaczonym terminie, jeżeli przed upływem tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany rachunek Zamawiającego. Wadium w postaci niepieniężnej należy: w formie oryginału złożyć w sekretariacie Zamawiającego. Wykonawca, który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji albo bez zachowania wymaganej formy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.powiat.pszczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach