Przetargi.pl
Usługi pralnicze, prasowalnicze oraz krawieckie dla Stacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6093140 , fax. 032 6093154
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
  ul. Powstańców 52 52
  40-024 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 6093140, fax. 032 6093154
  REGON: 27015111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wpr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pralnicze, prasowalnicze oraz krawieckie dla Stacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na : a) praniu wodnym lub chemicznym (w zależności od rodzaju asortymentu zamówienia), b) dezynfekowaniu chemicznie lub termicznie (w zależności od rodzaju asortymentu zamówienia i rodzaju substancji biologicznie czynnej, którą należy zneutralizować), c) maglowaniu - w zależności od rodzaju asortymentu zamówienia, d) prasowaniu - w zależności od rodzaju asortymentu zamówienia, e) drobnych naprawach krawieckich asortymentu zamówienia jak: uzupełnienie guzików cerowanie wymiana zużytej oraz brakującej tasiemki bawełnianej wszycie zamków błyskawicznych długich (powyżej 30 cm długości) i krótkich (do 18 cm długości), f) znakowaniu w zależności od rodzaju asortymentu zamówienia, g) konfekcjonowaniu, h) transporcie. Asortyment zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie, o którym mowa wyżej dotyczy Stacji Pogotowia Ratunkowego na terenie województwa śląskiego wchodzących w strukturę Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Szacunkowa Ilość wypranego asortymentu zamówienia wynosić będzie około 42 400 kg w okresie trzech lat dla wszystkich Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ilość asortymentu zamówienia z podziałem na Stacje Pogotowia Ratunkowego, oraz tygodniowa częstotliwość odbioru i dostarczenia asortymentu zamówienia - cykl prania, określona została w załączniku nr 3 do SIWZ. Strukturę procentową asortymentu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:www.wpr.pl/bip.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach