Przetargi.pl
Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta Katowice w roku 2014

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2593302 , fax. 32 2593303
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2593302, fax. 32 2593303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta Katowice w roku 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Nazwa Przedmiotu zamówienia: dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta Katowice w roku 2014. 2) Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską. 3) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: a) dostarczenia środków czystości własnym transportem, na swój koszt, b) nieodpłatnego wniesienia środków czystości w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4) Wszystkie środki czystości zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, min. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Materiały opakowaniowe muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Przedmiot zamówienia nie może być porcjowany ani rozcieńczany przez Wykonawcę. 5) Wszystkie środki czystości musza posiadać na opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środki bezpieczeństwa oraz sposób przechowywania. 6) Wszystkie środki chemiczne powinny posiadać kartę charakterystyki lub kartę preparatu niebezpiecznego, których Zamawiający zażąda przy podpisaniu umowy. Przedmiot zamówienia został określony z uwzględnieniem postanowień rozdziału 2 ustawy. 7) Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 8) Ilości wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w tabeli (zał. nr 5). Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym. 9) W załącznikach nr 5 należy podać nazwę i producenta produktu. Brak informacji o nazwie i producencie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 10) Termin i miejsce realizacji zamówienia Zamówienie należy zrealizować od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku. Miejsce realizacji zamówienia Budynek Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość i forma wadium 1) Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości 3 000,00 zł. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Miejsce wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na nw. konto Urzędu Miasta Katowice : ING Bank Śląski S.A. VII Oddział w Katowicach ul. Sokolska 34 nr 58 1050 1214 1000 0007 0000 5481 z dopiskiem wadium dla zamówienia pn. Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta Katowice w roku 2014. 2) Ksero dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu (gwarancje lub poręczenia - bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) winien być zdeponowany w Wydziale Księgowo - Rachunkowym (Katowice ul. św. Jana 5-I piętro), w godzinach od 8:00 - 14:00. Potwierdzona przez Wykonawcę kopia ww. dokumentu powinna być załączona do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//bip.um.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach