Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NOWOGARD na okres 01.01.2016 - 31.12.2017

Proffman Broker Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 19
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4323860 , fax. 91 4323868
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Proffman Broker Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 19 19
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4323860, fax. 91 4323868
  REGON: 81077358300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.pl (strona Zamawiającego) www.proffman.pl (strona Pełnomocnika)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NOWOGARD na okres 01.01.2016 - 31.12.2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Gminy Nowogard w zakresie: - część I zamówienia- zwana dalej Zadaniem A 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności - część II zamówienia- zwana dalej Zadaniem B 4) ubezpieczenia komunikacyjne - część III zamówienia- zwana dalej Zadaniem C 5) Ubezpieczenie NNW osób skazanych (osadzonych) wykonujących prace społecznie użyteczne/interwencyjne na rzecz Gminy Nowogard 6) Ubezpieczenia NNW członków ochotniczych straży pożarnych oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.proffman.pl (strona Pełnomocnika)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach