Przetargi.pl
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach gminnych na terenie Gminy Złocieniec w roku 2016 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w roku 2016

Gmina Złocieniec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, Stary Rynek 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 36 72 022
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złocieniec
  Stary Rynek 3 3
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 36 72 022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach gminnych na terenie Gminy Złocieniec w roku 2016 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach gminnych na terenie Gminy Złocieniec w roku 2016 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodni-kach na terenie gminy Złocieniec w roku 2016. Zadanie częściowe nr 1 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach (jezdniach i chodnikach) gminnych na terenie Gminy Złocieniec w roku 2016. Zakres usług jest następujący: 1)ocena sytuacji pogodowej w ciągu doby i podejmowanie decyzji odnośnie konieczności odśnieżania oraz usuwania śliskości z ulic, 2)odśnieżanie ulic i usuwanie z nich śliskości, a także błota pośniegowego, w celu zapewnienia przejezdności i przejścia oraz w celu ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu, 3)bieżące uzupełnianie pojemników z piaskiem, 4)wykonywanie innych nie wymienionych czynności związanych z usuwaniem skutków zimy, 5)zebranie po sezonie zimowym pojemników na piasek i sól (koszty transportu pojemników ponosi wykonawca), 6)w terminie do 15 dni po zakończeniu sezonu - usunięcie pozostałości materiałów uszarstniających (na terenie miasta), 7)koordynowanie prac związanych z realizacją zadania, 8)ustawienie - w terminie do 20.11.2016 r. - 33 szt. pojemników na piasek i sól - pojemniki udostępnia Zamawiający (koszty transportu pojemników ponosi wykonawca). Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy na kartach pracy sprzętu potwierdzonej przez Zamawiającego, w kartach muszą być co najmniej zapisy o godzinach, dacie i miejscu pracy sprzętu (droga, parking), 9)w przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi, akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się i wówczas Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie, w przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi - Wykonawca wykonuje zadania związane z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec - zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w załącznikach 3- 7, 10)bieżące opróżnianie koszy ulicznych wiszących na słupach i stojących na terenie miasta, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie koszy - w dni robocze, wyłożenie workami foliowymi koszy stojących oraz wiszących na deptaku (ul. Piłsudskiego), na Starym Rynku oraz przy Placu 3-go Maja, (łącznie ok. 170 szt.), 11)wywóz zmiotek zgromadzonych w wyniku realizacji zamówienia do stacji przeładunkowej w Mielenku Drawskim - potwierdzone KPO, 12)bieżący odbiór (załadunek, wyładunek oraz transport do stacji przeładunkowej w Mielenku Drawskiego) wszelkich nieczystości stałych z terenu całego miasta, gromadzone w pryzmach l lub workach tj. m.in. zmiotek, zgrabek, liści, trawy zebranej przez pracowników wykonujących prace na rzecz gminy Złocieniec, z terenów wiejskich - wg wskazań zamawiającego, 13)utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, w tym umycie wiat przystankowych (ul. Czaplinecka - 2 szt., Mirosławiecka - 1 szt., ul. Drawska - 1 szt., Połczyńska - 1 szt.,os. Budów - 1 szt., Dworzec PKS - 2 szt.) - 1 raz w miesiącu + potwierdzone kartami pracy pojazdu - załącznik 7 14)bieżące opróżnianie koszy ulicznych wiszących na słupach w miejscowościach Cieszyno, Stare Worowo, Warniłęg, Darskowo, Bobrowo, Kosobudy, Rzęśnica, Stawno, Lubieszewo, 15)ustawienie własnych pojemników na śmieci: przy garażach tj. Aleja Piastów - 3 szt., Wyzwolenia - 1 szt., Dworcowa - 2 szt., Zakole - 1 szt., k. Gazowni - 1 szt. oraz przy ścieżce rowerowej w Cieszynie -1 szt. i odbiór nieczystości z tych pojemników,na Euroboisku, przy hali sportowej przy ul. Czaplineckiej, na stadionie miejskim, na terenie między mostami - po 1 szt. oraz bieżący odbiór nieczystości z tych pojemników, 16)bieżące opróżnianie 6 koszy na psie odchody (ul. Zwycięstwa/Piastów, Park Żubra, ul. Śląska, wejście do Parku Żubra (przy moście) z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie koszy - w dni robocze. 17)utrzymanie czystości terenów zielonych - Park Żubra, Park przy ul. Kolejowej, Park przy ul. Chopina, Park przy ul. Dworcowej tj. m.in. uprzątnięcie folii, papierów, butelek, puszek, gałęzi itp. 18)dbałość o estetyczny wygląd słupów ogłoszeniowych tj. zrywanie starych ogłoszeń w każdy wtorek, (przy Stacji PKP, ul. Boh. Warszawy, osiedle Czaplineckie, ul. 3-go Pułku Piechoty, ul. Czaplinecka k/Poczty, Mirosławiecka, Gronowska, Budowo, Brzozowa)- zał. nr 6 1.Piaskarka z pługiem Ilości szacunkowe - 92 godz.,2.Koparko -ładowarka -6 godz. 3.Ciągnik z nastawnym pługiem do odśnieżania chodników Ilości szacunkowe -136 godz. 4.Mieszanka piaskowo - solna wraz z załadunkiem Ilości szacunkowe - 130 Mg Podane ilości należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu szacunkowej wielkości i wartości zamówienia i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. Są to planowane ilości na sezon 2016, ale będą one zależne od warunków pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i kolejnością utrzymania zimowego określonymi w załączniku do siwz. Wykonawca musi dysponować co najmniej: 2 piaskarkami, 2 pługami, 1 ładowarką z obsługą. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i kolejnością odśnieżania na drogach gminnych. Długość dróg gminnych na terenie miasta - zgodnie z załącznikiem do siwz. Praca pługów i piaskarek ma na celu odśnieżanie i zwalczanie śliskości. Ładowarka jest niezbędna przy odśnieżaniu przy dużych utrudnieniach w przejezdności na terenie miasta i gminy Złocieniec, służyć będzie do wywozu śniegu i błota pośniegowego. Ciągnik z nastawnym pługiem będzie służył do odśnieżania jezdni. Zadanie częściowe nr 2 2.Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec, w szczególności: 1)mechaniczne i ręczne zamiatanie chodników i jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki polbruk w pasach przy krawężnikach o szerokości zamiatania 0,5 m, zamiataniem powinna być objęta cała długość jezdni. Mechaniczne zamiatanie ulic odbywać się winno za pomocą specjalistycznego sprzętu - zamiatarki. Zamiatanie będzie odbywać się przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym ulicę - załączniki 3-5 2)utrzymanie czystości terenów zielonych tj. m.in. uprzątnięcie śmieci, papierów, butelek, puszek, liści i gałęzi, 3)usuwanie wykwitów zielonych (chwastów, traw) wyrastających w szparach jezdni i chodników, 4)bieżące opróżnianie koszy ulicznych wiszących na słupach i stojących na terenie miasta, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie koszy - w dni robocze, wyłożenie workami foliowymi koszy stojących oraz wiszących na deptaku (ul. Piłsudskiego),Starego Rynku oraz przy Placu 3-go Maja, (łącznie ok. 170 szt. ), 5)wywóz zmiotek zgromadzonych w wyniku realizacji zamówienia do stacji przeładunkowej w Mielenku Drawskim, potwierdzone kartami przekazania odpadu 6)bieżący odbiór (załadunek, wyładunek oraz transport do stacji przełaunkowej w Mielenku Drawskim) wszelkich nieczystości stałych z terenu całego miasta, gromadzone w pryzmach lub workach tj. m.in. zmiotek, zgrabek, liści, trawy, nieczystości powstałych w wyniku odkrywania krawężników chodników zebrane przez pracowników wykonujących prace na rzecz gminy Złocieniec, z terenów wiejskich - wg wskazań zamawiającego, 7)dbałość o estetyczny wygląd słupów ogłoszeniowych tj. zrywanie starych ogłoszeń w każdy wtorek, malowanie słupów w kwietniu i we wrześniu (przy Stacji PKP, ul. Boh. Warszawy, osiedle Czaplineckie, ul. 3-go Pułku Piechoty, ul. Czaplinecka k/Poczty, Mirosławiecka, Gronowska, Budowo, Brzozowa) - załącznik 6, 8)utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, w tym umycie wiat przystankowych (ul. Czaplinecka - 2 szt., Mirosławiecka - 1 szt., ul. Drawska - 1 szt., Połczyńska - 1 szt., os. Budów - 1 szt., Dworzec PKS - 2 szt.) - 1 raz w miesiącu - potwierdzone kartami pracy pojazdu załącznik 7, 9)bieżące opróżnianie koszy ulicznych wiszących na słupach w miejscowościach Cieszyno, Stare Worowo, Warniłęg, Darskowo, Bobrowo, Kosobudy, Rzęśnica, Stawno, Lubieszewo, 10)od 01 maja do 30 września - wywóz odpadów z dodatkowych pojemników na odpady stałe (ustawionych przez wykonawcę) w Lubieszewie - na plaży, w Warniłęgu (plaża), na przystani kajakowej, przy ścieżce rowerowej - przy działkach), na Wyspie Ostrów i Gęsiej Łączce w Cieszynie, 11)utrzymanie czystości miejsc postojowych dla rowerzystów (miejsca postojowe: Chlebowo (przy ścieżce rowerowej Złocieniec - Połczyn Zdrój), przy drodze do Gronowa, przy ścieżce rowerowej za Cieszynem w kierunku Chlebowa, Cieszyno (ścieżka rowerowa), Kańsko, Lubieszewo (plaża), Wąsosz (za pałacem, przy leśniczówce), Stare Worowo (wieś), Warniłęg (wieś) - załącznik nr 8,, w szczególności: a)utrzymanie czystości b)wywóz nieczystości z koszy i wymiana worków na śmieci (worki zapewnia Wykonaw-ca) c)koszenie traw w promieniu 15 m od tych miejsc, 12)ustawienie własnych pojemników na śmieci: a)przy garażach tj. Aleja Piastów - 3 szt., Wyzwolenia - 1 szt., Dworcowa - 2 szt., Zakole - 1szt., k. Gazowni - 1 szt. oraz przy ścieżce rowerowej w Cieszynie - 1 szt. b)na Euroboisku, przy hali sportowej przy ul. Czaplineckiej, na stadionie miejskim, na terenie między mostami - po 1 szt. c)bieżący odbiór nieczystości z tych pojemników, 13)sprzątanie w czasie i po imprezach masowych organizowanych przez gminę, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym - obsługa ok. 6 imprez (np. dni Złocieńca, dożynki gminne, dzień dziecka, festyny), 14)mycie znaków drogowych - w ilości ok. 400 sztuk, w maju i wrześniu , 15)od 1 kwietnia do 30 listopada - odebranie nieczystości, skoszonych traw, liści, odpadów z przycinania żywopłotów i gałęzi gromadzonych przez wykonawcę świadczącego na rzecz gminy Złocieniec usługę w zakresie utrzymania parków, klombów i placów zabaw na terenach: a)parków - 53 563 m2, i 727 mb żywopłotów (park przy ul. Chopina + łącznik z ul. 5 Marca, park przy ul. Dworcowej, Lapidarium, skarpa nad Drawą - Wzgórze Zamkowe, Park Żubra, b)placów zabaw - 9 szt., (6798 m2 i 93 mb żywopłotów) klomby przy ul. ul. Chopina k. Policji, Cieszyńska - Połczyńska, Piaskowa - Mirosławiecka, Stary Rynek, Wolności -Targowa, Wyzwolenia - Czaplinecka, rondo im. Ks. Dybowskiego wraz z krzewami, c)klombów - 3091 m2, d)między mostami - 0,85 ha 16)mycie pojemników typu DIN - raz w miesiącu (mechaniczne lub ręczne), 17)bieżące opróżnianie 6 koszy na psie odchody (ul. Zwycięstwa/Piastów, Park Żubra, ul. Śląska, wejście do Parku Żubra (przy moście) z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie koszy - w dni robocze. Zamiatarka służąca do realizacji przedmiotu zamówienia powinna spełniać co najmniej następujące parametry: a)pojemność zbiornika na wodę - 600 litrów, b)ciśnieniowy sposób polewania wodą, c)minimum 4 szczotki, Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowy uwzględniający częstotliwości sprzątania dróg i utrzymania czystości przystanków. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzie-lenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadanie częściowe nr 1 - 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Zadanie częściowe nr 2 - 6 000,00 (złotych: sześć tysięcy 00/100) 2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. BP Złocieniec Nr 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w terminie do składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w sekretariacie pok. 11 lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium. Kopię dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlocieniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach