Przetargi.pl
Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957355576 , fax. +48957355612
 • Data zamieszczenia: 2021-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  Sikorskiego 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957355576, fax. +48957355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. realizowanych w ramach dwóch dofinansowań: a) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. – „Termomodernizacja obiektówużyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap”; b) Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020: Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. – „Modernizacja budynku przy SP nr 1” Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane podzielone według ww. dofinansowania. W przypadku braku zgody na dofinansowanie zadania przez Instytucję Zarządzającą, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania. B. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Stan istniejący Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 został wybudowany w roku 1899 i jest wpisany do Rejestru Zabytków. Jest to budynek 3-piętrowy z poddaszem i piwnicą, o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.363,1 m2, kubatura łączna wynosi 10.800 m3. Budynek sali gimnastycznej został wybudowany w roku 1988. Jest to budynek 3-piętrowy z piwnicą, murowany z prefabrykowanych elementów żelbetowych i bloczków betonu komórkowego z uzupełnieniem cegłą. Budynki Szkoły i sali gimnastycznej połączone są łącznikiem. W budynku sali gimnastycznej znajduje się także część dydaktyczna, w której mieszczą się sale lekcyjne. Powierzchnia użytkowa sali wraz z łącznikiem wynosi 1.700,80 m2, kubatura łączna – 12.559,00 m3. Szkoła Podstawowa nr 1 posiada węzeł cieplny należący do PGE. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 w Gorzowie Wlkp. 1. Zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dydaktycznej części sali gimnastycznej w Gorzowie Wlkp., w tym w szczególności: 1) termoizolacja i hydroizolacja ścian fundamentowych w budynku głównym, 2) termoizolacja i hydroizolacja ścian przyziemia w budynku głównym, 3) docieplenie podłóg przyziemia w budynku głównym, 4) docieplenie dachu poddasza w budynku głównym, 5) docieplenie dachu nad powierzchniami użytkowymi w budynku głównym, 6) częściowa wymiana okien 7) docieplenie stropodachu nad częścią dydaktyczną w budynku sali gimnastycznej, 8) docieplenie ścian w części dydaktycznej w sali gimnastycznej, 9) docieplenie ścian fundamentowych w części dydaktycznej sali gimnastycznej, 10) modernizacja pomieszczenia kotłowni zgodnie z załączonymi wytycznymi, 11) docieplenie ścian stropodachu nad łącznikiem, 12) modernizacja instalacji c.w.u, 13) modernizacja instalacji c.o 14) wymiana oświetlenie na oświetlenie typu LED 15) montaż budek/skrzynek lęgowych dla ptaków. Modernizacja budynku przy SP nr 1. 1. W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty polegające na rewitalizacji, modernizacji i przebudowie budynku głównego (zabytkowego) Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz dachu na sali gimnastycznej i łączniku, w tym w szczególności: 1) naprawa fundamentów w budynku głównym od strony rzeki Kłodawki, 2) naprawa i szycie ścian w budynku głównym od strony rzeki Kłodawki, 3) renowacja i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4) modernizacja stropów między kondygnacjami, 5) przebudowapoziomu „0” – przyziemia, 6) modernizacja pomieszczeń klasowych i administracyjnych, 7) modernizacja instalacji z.w.u, 8) montaż wentylacji w pomieszczeniu jadalni, 9) montaż instalacji p.poż. 10) modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klasowych i administracyjnych, 11) zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania drenażu wokół Szkoły 12) częściowa modernizacja dachu na sali gimnastycznej i łączniku, 13) zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy szkole. 2. Montaż tablic informacyjno-pamiątkowych. W ramach zadania należy wykonać 2 tablice informacyjno-pamiątkowe (1 tablica w ramach termomodernizacji oraz 1 tablica w ramach modernizacji),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach