Przetargi.pl
„Remont drogi gminnej w miejscowości Łozy”

Urząd Gminy w Żaganiu ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Armii Krajowej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 777 021 , fax. 683 772 336
 • Data zamieszczenia: 2021-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Żaganiu
  Armii Krajowej 9
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 683 777 021, fax. 683 772 336
  REGON: 000542184

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi gminnej w miejscowości Łozy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - remont drogi gminnej w miejscowości Łozy. Zadanie obejmuje remont nawierzchni drogi wraz ze zjazdami do posesji o następujących parametrach (zgodnie z rys. PZT): - odcinek AB o długości L=163,72m i szerokości 4,0m, - odcinek CBDE o długości L=367,37m i szerokości 4,0m, - odcinek DF o długości L=119,94m i szerokości 4,0m, - na włączeniu w drogi prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do nawiązania, - na całym zakresie opracowania należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni szutrowej, pozyskany materiał z rozbiórki należy wbudować w pobocza, - po rozbiórce należy wykonać korytowanie z profilowaniem w celu ułożenia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/315mm o gr 20cm, - projektuje się remont zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 20 cm, - na całej jezdni oraz zjazdach zaprojektowano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11S o gr 6cm, - spadek poprzeczny jezdni : jednostronny i=2,0% oraz odcinkowo dwustronny i=2%, - należy nawiązać się jezdnią wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu, - przewiduje się ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych 30x50x10 cm ( szerokość x długość x grubość) na ławie betonowej z oporem na odcinku DF. Lokalizacja zgodnie z PZT, - włączenie w drogę powiatową nr 1088f należy wykonać zgodnie z decyzja Starosty Żagańskiego nr TD.7113.36.2019EJ, - geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami przekrojów poprzecznych. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów: - 6cm - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S; - 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, - istniejące zagęszczone podłoże Konstrukcja poboczy: - 10cm- materiał z rozbiórki jezdni szutrowej. Zestawienie projektowanych elementów: - powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni 3.080,00m2, - powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów 185,00m2, - ściek betonowy 30x50x10 cm ( szerokość x długość x grubość) 47,00m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach