Przetargi.pl
Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej Nr 97 w Krakowie przy ul. Doktora Judyma 10

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 617 88 88 , fax. 12 410 43 90
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
  ul. Ułanów 9 9
  31-450 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 617 88 88, fax. 12 410 43 90
  REGON: 00055362100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeo.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej Nr 97 w Krakowie przy ul. Doktora Judyma 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych części budynku Szkoły Podstawowej Nr 97 w Krakowie przy ul. Doktora Judyma 10 (Dz. 539/3 i 539/7 Obr. 68, J.Ewid. Podgórze). Prace polegają między innymi na: - dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem metodą BSO wraz z ociepleniem elementów wystających poza elewacje, - dociepleniu ścian zewnętrznych poniżej istniejącego terenu, - wykonaniu tynków mozaikowych na cokołach budynku, - zabezpieczeniu antygrafiti elewacji do wysokości do 2,5 m, - wykonaniu opaski z płyt chodnikowych na podsypce piaskowej, - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianie obróbek blacharskich, - naprawie i nadmurowaniu kominów, - demontażu i ponownym montażu instalacji odgromowej, - dociepleniu i pokryciu dachu sali gimnastycznej i stropodachów niewentylowanych, - wymianie rynien i rur spustowych, przebudowie podejść spustowych do kanalizacji deszczowej, - wymianie obróbek blacharskich, - modernizacji części instalacji centralnego ogrzewania, - uporządkowaniu instalacji elektrycznych, - wykonaniu innych prac budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeo.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach