Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy”

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26200 Końskie, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 413 722 955
 • Data zamieszczenia: 2018-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1
  26200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 413 722 955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania: „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy”. Zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy” na dz. nr geod. 701/3 w obrębie geodezyjnym 0018 Kornica, jednostka ewidencyjna Końskie realizowane będzie na podstawie: 1. Audytu energetycznego, 2. Programu funkcjonalno - użytkowego 3. Szczegółowej specyfikacji technicznej 4. Przedmiaru ( stanowiący jedynie materiał pomocniczy), W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku, należy wykonać następujące prace: 1. Izolacja termiczna podłogi na gruncie warstwą styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła  ≤ 0,038 W/(m*K) i grubości nie mniejszej niż 11cm (płyta styropianowa EPS 100 – 038 PODŁOGA). Za zgodą zamawiającego dopuszcza się alternatywne rozwiązanie. 2. Termoizolacje systemową ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemia wykonać płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła  ≤ 0,036 W/(m*K) i grubości nie mniejszej niż 15cm (płyta styropianowa EPS 80 – 036 FASADA). Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań systemowych. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się alternatywne rozwiązania. 3. Termoizolacje stropodachu wykonać płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła  ≤ 0,036 W/(m*K) i grubości nie mniejszej niż 21cm (płyta styropianowa EPS 200 – 036 DACH). Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się alternatywne rozwiązania. 4. Termoizolacje systemową ścian fundamentowych i piwnicznych wykonać płytami z polistyrenu estrudowanego (XPS) o współczynniku przewodzenia ciepła  ≤ 0,032 W/(m*K) i grubości nie mniejszej niż 12cm. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się alternatywne rozwiązania. 5. Wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową PCV o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/(m2*K). 6. Wymiana stolarki drzwiowej na nową aluminiową o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/(m2*K). 7. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej – budowa instalacji ciepłej wody użytkowej z rur PP wraz z budową zbiornika ciepłej wody użytkowej o pojemności minimum 200dm3, zasilanie instalacji ciepłej wody użytkowej z pompy ciepła typu grunt/woda z gruntowym wymiennikiem meandrycznym. 8. Modernizacja instalacji grzewczej obejmująca:  wymianę istniejącego kotła węglowego na pompę ciepła typu grunt/woda z gruntowym wymiennikiem meandrycznym o mocy cieplnej maksymalnej 9,85kW połączoną z automatyką pogodową,  demontaż istniejącego systemu ogrzewania w postaci grzejników,  montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania – system ogrzewania podłogowego z rur PEX, zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z projektowanej pompy gruntowej. 9. Montaż instalacji fotowoltaicznej złożonej z paneli polikrystalicznych, krzemowych o mocy minimalnej 9kWp, automatyka, instalacja elektryczna, konstrukcja wsporcza, uchwyty mocujące, instalacja odgromowa, wpięcie do sieci. 10. Modernizacja opraw oświetleniowych – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED. 11. Wprowadzenie systemu urządzeń do monitorowania i zarządzania energią na układzie PV i źródła ciepła. Ponadto w ramach dostosowania istniejącego budynku do obowiązujących norm i przepisów prawnych, należy wykonać następujące prace: 1. Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych. 2. Wydzielenie w istniejących pomieszczeniach WC śluz – budowa ściany działowej o grubości 8cm. 3. Wydzielenie w istniejącym pomieszczeniu gospodarczym pomieszczeń: WC dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia porządkowego – budowa ściany działowej o grubości 8cm oraz wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie. 4. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach – montaż wywietrzaków dachowych, należy dobrać powierzchnię oraz ilość przewodów wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami. 5. Rozbudowa instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. 6. Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych – schody zewnętrzne muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z póź. zm.). 7. Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych – pochylnie dla niepełnosprawnych muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z póź. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał nr 1 do SIWZ, w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Załączony do PFU Przedmiar Robót stanowi tylko materiał informacyjno – pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego w sprawie wydania warunków przyłączenia układu fotowoltaiki do sieci energetycznej. 2. Sporządzenie ekspertyzy wytrzymałościowej dachu/budynku (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz formie elektronicznej – płyta CD). 3. Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień, opinii, pozwoleń – wymagania zawarte w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie (5 egzemplarzy w formie utrwalonej na piśmie oraz formie elektronicznej – płyta CD). 4. Sporządzenie projektów wykonawczych z podziałem na branże oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) - (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz formie elektronicznej – płyta CD). Przez Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 5. Plan BIOZ. 6. Instrukcję obsługi i konserwacji elektrowni w języku polskim (2 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD). 7. Na zakres prac źródeł energii elektrycznej opracować projekt wykonawczy urządzeń fotowoltaiki wraz z układem pomiarowo – rozliczeniowym i uzgodnić z odpowiednią jednostką energetyczną oraz projekt instalacji Zamawiającego, który należy przedłożyć do wglądu, przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii. 8. Opracować projekt urządzeń do monitorowania i zarządzania energią na układzie PV i źródła ciepła, i uzyskać akceptacje Zamawiającego. 9. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji. 10. Opracowanie przedmiaru robót - w ilości 3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD. Przedmiar robót to opracowanie, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 11. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - w ilości 3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD określającego racjonalną wielkość nakładów inwestycyjnych według norm prawem przypisanych. Kosztorys Inwestorski powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 póz. 1389). 12. Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie sporządzonego projektu. 13. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:  wykonanie termomodernizacji i robót towarzyszących zgodnie z audytem energetycznym budynku oraz programem funkcjonalno – użytkowym,  wykonanie przebudowy budynku zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym,  wykonanie modernizacji przegród „wentylacja grawitacyjna” – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z audytem energetycznym i programem funkcjonalno – użytkowym,  wykonanie modernizacji instalacji c.o. w zakresie wynikającym z audytu i programu funkcjonalno – użytkowego, która umożliwi pełną regulacją temperaturową obiegów grzewczych,  wykonanie instalacji pompy ciepła gruntowej wraz z instalacją pogodową na podstawie założeń programu funkcjonalno – użytkowego,  wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu wymiennikowi związanych z modernizacją produkcji ciepła  wykonanie robót budowlanych związanych z budową instalacji ciepłej wody użytkowej,  wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9kW zgodnie programem funkcjonalno-użytkowym,  instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z uzgodnionym z energetyką projektem i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  wymiana istniejących opraw świetlówkowych na nowe LED.  wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do przywrócenia stanu pierwotnego pomieszczeń po termomodernizacji. 14. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych układów i obiektów. 15. Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym:\  podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący, iż cała energia wyprodukowana z PV będzie skonsumowana na potrzeby przedmiotowego budynku,  podłączenie instalacji zasilania pomp ciepła do infrastruktury technicznej obiektu,  modernizacja istniejącej stacji zasilania w energię elektryczną, jeżeli będzie wymagana, zgodnie z warunkami, do mocy gwarantującej prawidłowa obsługę pomp ciepła,  montaż urządzenia usprawniających układ zasilania pomp ciepła, celem poprawy wykorzystania energii elektrycznej przy pracy pomp i poprawie wykorzystania mocy elektrycznej,  odtworzenie/wykonanie instalacji odgromowej. 16. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zmodernizowanych obiektów i instalacji. W trakcie prób należy zweryfikować na drodze pomiarów osiągniętą sprawność elektryczną systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawności deklarowanej przez producenta elementów układu fotowoltaiki. 17. Dostarczenie instrukcji obsługi projektowanych systemów OZE oraz dokumentacji powykonawczej. 18. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 19. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia. 20. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie wymagane. 21. Wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w odnawialnym źródle energii w zakresie, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012r., poz. 1229 z późn. zm.). 22. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji i odnawialnym źródle energii, w tym przygotowanie wniosku o koncesję oraz niezbędnej dokumentacji, jako załączników do wniosku, zgodnie z ustawą i rozporządzeniami, w tym zakresie. Dokumentacja projektowa powinna w szczególności zawierać:  wykonanie koncepcji przebudowy budynku, którą należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego,  wykonanie koncepcji termoizolacji, którą należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,  wykonanie koncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, który należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,  szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót,  załączniki formalno – prawne,  rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali, Dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i budowle oraz zgodnie z audytem energetycznym, oraz założeniami PFU. Należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno – sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, związane z ochroną środowiska, Zakres prac obejmuje również:  sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (jeżeli wymagane),  wykonanie harmonogramu z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemu,  należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania,  teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich, realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie. UWAGA: 1. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. 3. Wykonawca winien uzyskać prawomocną decyzję administracyjną (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę). 4. Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne w tym pozwolenie na użytkowanie obiektu. 5. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą należy zgłosić w formie pisemnej do ww. gestorów sieci, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego. 6. Obowiązkiem Wykonawcy Robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego (pisma i tablice informacyjne). 7. O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli. 8. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem. 9. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i zweryfikować udostępnione w programie funkcjonalno – użytkowym informacje, rysunki techniczne ze stanem rzeczywistym. Każdy zainteresowany otrzyma możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiarów poszczególnych niezbędnych pomieszczeń i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 10. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca. 11. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, wg uzgodnień szczegółowych z Zamawiającym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach