Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku SCK w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”

Gmina Sędziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-340 Sędziszów, Dworcowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3811127 , , fax. 413 811 131
 • Data zamieszczenia: 2020-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów
  Dworcowa 20
  28-340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3811127 , , fax. 413 811 131
  REGON: 29100985700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku SCK w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje roboty budowlane polegające m.in. na: ⦁ Wymianie instalacji wod – kan, c.o. ⦁ Wymianie instalacji elektrycznej i osprzętu ⦁ Przebudowa ścianek działowych ⦁ Skucie i wykonanie nowych tynków oraz posadzek ⦁ Malowanie oraz montaż stolarki ⦁ Montaż instalacji fotowoltaicznej Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) Projektem 2) Przedmiarem robót 3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną w dalszej treści umowy STWiOR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł zgodnie z zapisami SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach