Przetargi.pl
„Budowa szafy kablowo-pomiarowej SN na działce o nr ew. gr 6260” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi.”

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 413 722 955
 • Data zamieszczenia: 2020-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 413 722 955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa szafy kablowo-pomiarowej SN na działce o nr ew. gr 6260” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiot zamówienia jest budowa złącza kablowego SN z układem pomiarowym po stronie średniego napięcia na działce o nr ew. gr. 6260 (obręb 1, jednostka ewidencyjna Końskie – miasto), które należy zasilić ze złącza kablowego SN wykonanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna na podstawie dokumentacji projektowej, w tym m. in.: 1. złącze kablowe SN wyposażone w trzy pola liniowe oraz jedno pole pomiarowe – 1 kpl., 2. w złączu SN należy zabudować przekładniki prądowe typu CTS 17 150/A KL 0,2s oraz przekładniki napięciowe typu VTS 15000/√3:100/√3, 3. zabudować układ pomiarowy pośredni mocy czynnej i biernej typu Landis Gyr ZMD405CT44.0459 – 1 szt., który odpowiada poniższym wymaganiom: 3.1. układ pomiarowy, który dostarcza Wykonawca należy zainstalować w złączu pomiarowym w szafce ze złączem kablowo-pomiarowym zlokalizowanej w polu pomiarowym projektowanego złącza kablowo-pomiarowego. Układ pomiarowo rozliczeniowy należy zamontować w sposób uniemożliwiający ingerencję osób postronnych w wewnętrzną instalację pomiarową, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami zawartymi w stosownych normach, 3.2. do realizacji pomiaru zużycia energii należy wykorzystać układ pośredni z zastosowaniem licznika trójfazowego energii czynnej i biernej mierzonej dwukierunkowo, dwustrefowy, licznik ze wskaźnikiem 15-minutowym poboru mocy, 3.3. układ pomiarowy powinien umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy, 3.4. układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien mieć układ synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobę, 3.5. układ pomiarowy wyposażony w modem do transmisji danych pomiarowych poprzez sieć GSM, 3.6. wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do oplombowania, 3.7. Po wykonaniu prac związanych z budową układu pomiarowo-rozliczeniowego sporządzić protokoły pomiarowe. 4. Od złącza kablowego SN z pomiarem należy ułożyć kabel SN typu XRUHAKXs 3x1x240/50mm2 – 10 m. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach