Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach

Gmina Domaszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-146 Domaszowice, ul. Główna 26
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4108250 , fax. 0-77 4108250
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Domaszowice
  ul. Główna 26 26
  46-146 Domaszowice, woj. opolskie
  tel. 0-77 4108250, fax. 0-77 4108250
  REGON: 53141313600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.domaszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I etap - roboty termomodernizacyjne: docieplenie stropodachów wentylowanych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu nie wentylowanego, obróbki blacharskie, wykonanie instalacji odgromowej, II etap - wymiana okien i drzwi: wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej.Podziały okien takie same jak dotychczas, kolor biały. -podmurować otwory okienne w sali gimnastycznej, - wymiana drzwi zewnętrznych i bramy garażowej, parapety zewnętrzne, III etap - roboty instalacyjne hydrauliczne i elektryczne : - demontaż instalacji wodociągowej, - wykonanie instalacji solarnej,- wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej, - wykonanie instalacji kanalizacyjnej, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania skrzydło I, II, III, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni,- wykonanie wentylacji w kotłowni, - wykonanie izolacji cieplnej w skrzydłach szkoły I, II i III, - wykonanie izolacji cieplnej w kotłowni, - wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium; I etap - 8 000,00 zł, II etap- 3 000,00 zł, III etap - 4 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.domaszowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach