Przetargi.pl
Remont-przebudowa drogi gminnej nr 108413 O ul. Mickiewicza w Maciowakrzu

Urząd Gminy w Pawłowiczkach ogłasza przetarg

 • Adres: 47-280 Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4874127
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Pawłowiczkach
  Plac Jedności Narodu 1 1
  47-280 Pawłowiczki, woj. opolskie
  tel. 077 4874127
  REGON: 00054381200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowiczki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont-przebudowa drogi gminnej nr 108413 O ul. Mickiewicza w Maciowakrzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi - 340 mb o średniej szerokości 5,5 m, remont chodnika, wymianę krawężników i regulację studzienek kanalizacyjnych. Łączna powierzchnia remontowanej drogi wraz z wjazdami wynosi 2102,5 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1. Projekt wykonawczy uproszczony 2. Przedmiar robót 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pawlowiczki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach