Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterminowego kredytu do kwoty 1. 780.964,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu w ramach RPO WO na lata 2007-2013, współfinansowanego z EFRR

Gmina Dobrodzień ogłasza przetarg

 • Adres: 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3575100 , fax. 034 3575100 w. 30
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrodzień
  Plac Wolności 1 1
  46-380 Dobrodzień, woj. opolskie
  tel. 034 3575100, fax. 034 3575100 w. 30
  REGON: 15139863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrodzien.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterminowego kredytu do kwoty 1. 780.964,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu w ramach RPO WO na lata 2007-2013, współfinansowanego z EFRR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobrodzień długoterminowego kredytu do kwoty 1.780.964,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w następującym zakresie: a) przewidziany termin postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy, b) dostępność kredytu: - pierwsza transza w wysokości - 979.396.46 zł płatna w sierpniu 2010 r. - druga transza w wysokości - 142.297,20 zł płatna w wrześniu 2010 r. - trzecia transza w wysokości - 68.042.21 zł płatna w październiku 2010 r. - czwarta transza w wysokości - 129.539,84 zł płatna w listopadzie 2010 r. - piąta transza w wysokości - 461.688,29 zł płatna w grudniu 2010 r. c) oprocentowanie kredytu: WIBOR jedno miesięczny (WIBOR 1M) powiększony o proponowaną marżę banku, d) zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, inne propozycje oferenta po akceptacji Zamawiającego, e) spłata kredytu nastąpi nie później niż 14 dni po otrzymaniu refundacji środków z EFRR, f) prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy, g) Zamawiający zastrzega sobie: - zmianę kwot i terminów uruchomienia transz kredytu, bez dodatkowych kosztów, - prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, - odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrodzien.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach