Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej - ulica Chopina w Głuchołazach (realizacja części projektu w celu zakończenia przebudowy drogi)

Burmistrz Głuchołaz ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4092100 , fax. 077 4092101
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Głuchołaz
  Rynek 15 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 077 4092100, fax. 077 4092101
  REGON: 00052454200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej - ulica Chopina w Głuchołazach (realizacja części projektu w celu zakończenia przebudowy drogi)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa drogi gminnej /publicznej/ul. Chopina w Głuchołazach - realizacja części projektu w celu zakończenia przebudowy drogi. Zamówienie współfinansowane w formie refundacji Projektu pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Chopina w Głuchołazach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach : Osi priorytetowej RPOP.03.00.00 Transport,Działania RPOP.03.01.00 Infrastruktura drogowa Poddziałania RPOP.03.01.02 Drogi lokalne Nr wniosku RPOP.03.01.l02-16-021/08. Umowa z dnia 30 kwietnia 2009 r nr RPOP.03.01.02-16-021/08. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączonym do siwz przedmiarze prac, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlano - wykonawczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2010
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach