Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Włoszczowa”

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Partyzantów 14
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 394 26 69 , fax. 41 394 23 39
 • Data zamieszczenia: 2022-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  Partyzantów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 394 26 69, fax. 41 394 23 39
  REGON: 291009923
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wloszczowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Włoszczowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Termomodernizacja budynku remizy w JeżowicachPrzedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem realizację zadania związanego z termomodernizacją budynku remizy w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Jeżowice”. Teren realizacji inwestycji obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym gruntów nr 284 o powierzchni 0,1000ha, położoną w obrębie ewidencyjnym numer 0010 – Jeżowice. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej jest zlokalizowany pod numerem porządkowym 24. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu robót związanych z dociepleniem ścian i stropu budynku OSP w Jeżowicach wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót budowlanych obejmuje: a)roboty przygotowawcze i pomocnicze:-wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu,-wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy,-wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy,b)roboty rozbiórkowe:-wykonanie rozbiórki elementów i nawierzchni betonowej,-wykonanie rozbiórki elementów żelbetowych zadaszenia na wejściem,-wykonanie demontażu rur spustowych metalowych,-wykonanie demontażu obróbek blacharskich i podbitek z blachy,-wykonanie demontażu parapetów okiennych zewnętrznych z blachy,-wykonanie wykucia z muru ościeżnic stalowych dla bramy wjazdowej, -wykonanie załadunku i wywozu oraz utylizacji powstałego gruzu betonowego i odpadów,c)roboty ziemne:-wykonanie wykopów odsłaniających ściany fundamentowe budynku,-wykonanie zasypania wykopów wraz z jego zagęszczaniem warstwowym,-wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego,-wykonanie ręcznego plantowania powierzchni gruntowej po zasypaniu wykopów,-wykonanie rowków pod obrzeża, palisady i ławy betonowe w gruncie,d)roboty remontowe ścian fundamentowych:-wykonanie skucia nierówności na powierzchni ścian fundamentowych budynku,-wykonanie odgrzybienia powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek metalowych,-wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian fundamentowych poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą,-wykonanie uzupełnienia ścian i wykonanie tynków zewnętrznych na powierzchni ścian fundamentowych,-wykonanie izolacji pionowych bitumicznych na powierzchni ścian fundamentowych budynku z wykorzystaniem emulsji asfaltowej izolacyjnej w trzech warstwach,-wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych budynku płytami styrodurowymi o grubości 15cm (wsp.=0,036 W/m2*K),-wykonanie przyklejenie przy użyciu zapraw klejowych i kołkowanie płyt styrodurowych do ścian fundamentowych budynku,-wykonanie przyklejenia jednej warstwy siatki zbrojącej na zaprawie klejowej na ścianach fundamentowych budynku na wykonanej izolacji cieplnej wraz z montażem narożników ochronnych z siatką,-wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych z folii kubełkowej,-wykonanie wyprawy elewacyjnej ścian fundamentowych budynku na cokole powyżej gruntu przy użyciu tynku mozaikowego (kolor ciemno szary do ustalenia z użytkownikiem obiektu), e) roboty nawierzchniowe:-wykonanie ustawienia obrzeży i palisady betonowej na ławie betonowej z oporem,-wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego oraz pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej,-wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm o grubości 15cm,-wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej,-wykonanie ułożenia nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej pod opaskę wokół budynku, dojścia i schody wejściowe do budynku,f) roboty termomodernizacyjne ścian budynku powyżej gruntu:-wykonanie zeskrobania ze ścian farb i powłok niestabilnych elewacji budynku,-wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą,-wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 20cm (wsp.=0,033 W/m2*K), metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy) (kolorystyka szaro-czerwona do ustalenia z użytkownikiem obiektu), wraz z montażem narożników ochronnych z kątownika metalowego i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,-wykonanie ocieplenia ościeży otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi o grubości 3-5cm (wsp.=0,033 W/m2*K) metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy) (kolorystyka szara do ustalenia z użytkownikiem obiektu) wraz z montażem narożników ochronnych z kątownika metalowego i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,g)stolarka okienna i drzwiowa:-wykonanie montażu okna włazowego z PCV w przestrzeń poddasza dobudówki budynku remizy, -wykonanie montażu bramy wjazdowej segmentowej ocieplonej podnoszonej mechanicznie wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego i montażem osprzętu elektrycznego, -wykonanie montażu parapetów zewnętrznych z blachy, h) roboty budowlane związane z izolacją stropu:-wykonanie ułożenia izolacji cieplnej z wełny mineralnej z płyt o grubości 10cm (wsp.=0,040 W/m2*K) na stropie nad parterem budynku,-wykonanie ułożenia i montażu folii dachowej wstępnego krycia stanowiącej zabezpieczenie izolacji cieplnej stropu z wełny mineralnej na stropie nad parterem budynku, i)roboty termomodernizacyjne ścian budynku powyżej gruntu:-wykonanie ocieplenia ściany szczytowej w przestrzeni poddasza budynku płytami styropianowymi o grubości 20cm (wsp.=0,033 W/m2*K) metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i montażem siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej, j) roboty uzupełniające:-wykonanie montażu zdemontowanych podbitek połaci dachowych z blachy stalowej trapezowej,-wykonanie montażu rur spustowych z PCV po wykonaniu docieplenia ścian budynku, k)roboty pomocnicze i towarzyszące:-wykonanie montażu i demontażu rusztowań wraz z siatkami ochronnymi i ich uziemieniem,-wykonanie wywozu powstałego gruzu i odpadów wraz z ich utylizacją,-wykonanie uporządkowania terenu budowy. Remont elewacji budynku będzie polegał w szczególności na przygotowaniu podłoża, montażu ocieplenia ścian, położeniu siatki zbrojącej na zaprawie klejowej oraz nałożeniu wyprawy tynkarskiej (kolorystyka elewacji budynku po ustaleniu z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu przy założeniu procentowym w przedziale powierzchni ścian 60 – 80 % na 20 – 40 %) w drugiej lub trzeciej grupie cenowej.Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ, na który się składają:- przedmiar robót,-szczegółowa specyfikacja techniczna.Zakres robót obejmuje również: - przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,- zabezpieczenia istniejącego zagospodarowania terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej.Część 2: Termomodernizacja budynku remizy w RogienicachPrzedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem realizacje zadania związanego z termomodernizacją budynku remizy w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Rogienice”. Teren realizacji inwestycji obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym gruntów nr 152/4 o powierzchni 0,1180ha, położoną w obrębie numer 0024 – Rogienice. Inwestycja polega na wykonaniu robót związanych z dociepleniem ścian i stropu budynku OSP w Rogienicach wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) roboty przygotowawcze i pomocnicze:-wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu,-wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy,-wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy,b)roboty rozbiórkowe:-wykonanie rozbiórki elementów i nawierzchni betonowej,-wykonanie rozbiórki podbudowy tłuczniowej,-wykonanie demontażu rur spustowych metalowych,-wykonanie demontażu obróbek blacharskich podbitek z blachy,-wykonanie demontażu parapetów okiennych zewnętrznych z blachy, -wykonanie demontażu instalacji odgromowej na ścianach budynku,-wykonanie załadunku i wywozu oraz utylizacji powstałego gruzu betonowego i odpadów,c)roboty ziemne:-wykonanie wykopów odsłaniających ściany fundamentowe budynku,-wykonanie zasypania wykopów wraz z jego zagęszczaniem warstwowym,-wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego,-wykonanie ręcznego plantowania powierzchni gruntowej po zasypaniu wykopów,-wykonanie rowków pod obrzeża, palisady i ławy betonowe w gruncie, d)roboty remontowe ścian fundamentowych:-wykonanie skucia nierówności na powierzchni ścian fundamentowych budynku,-wykonanie odgrzybienia powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek metalowych,-wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian fundamentowych poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą,-wykonanie uzupełnienia ścian i wykonanie tynków zewnętrznych na powierzchni ścian fundamentowych,-wykonanie izolacji pionowych bitumicznych na powierzchni ścian fundamentowych budynku z wykorzystaniem emulsji asfaltowej izolacyjnej w trzech warstwach,-wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych budynku płytami styrodurowymi o grubości 15cm (wsp.=0,036 W/m2*K),-wykonanie przyklejenie przy użyciu zapraw klejowych i kołkowanie płyt styrodurowych do ścian fundamentowych budynku,-wykonanie przyklejenia jednej warstwy siatki zbrojącej na zaprawie klejowej na ścianach fundamentowych budynku na wykonanej izolacji cieplnej wraz z montażem narożników ochronnych z siatką,-wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych z folii kubełkowej,-wykonanie wyprawy elewacyjnej ścian fundamentowych budynku na cokole powyżej gruntu przy użyciu tynku mozaikowego (kolor ciemno szary do ustalenia z użytkownikiem obiektu), e)roboty nawierzchniowe:-wykonanie ustawienia obrzeży i palisady betonowej na ławie betonowej z oporem,-wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego oraz pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej,-wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm o grubości 15cm,-wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej,-wykonanie ułożenia nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6cm w kolorze szarym na podsypce cementowo – piaskowej pod opaskę wokół budynku, dojścia i schody wejściowe do budynku,f)roboty remontowe ścian budynku powyżej gruntu:-wykonanie zeskrobania ze ścian farb i powłok niestabilnych z elewacji budynku,-wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą,-wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 20cm (wsp.=0,033 W/m2*K), metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy) (kolorystyka szara do ustalenia z użytkownikiem obiektu) wraz z montażem narożników ochronnych z kątownika metalowego i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,-wykonanie ocieplenia ościeży otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi o grubości 3-5cm (wsp.=0,033 W/m2*K), metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy) (kolorystyka szara do ustalenia z użytkownikiem obiektu) wraz z montażem narożników ochronnych z kątownika metalowego i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,g)roboty budowlane związane z ociepleniem stropu:-wykonanie przygotowania i oczyszczenia podłoża betonowego stropu z zanieczyszczeń i gruzu,-wykonanie ułożenia dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej z folii na stropie nad parterem budynku,-wykonanie ułożenia dwuwarstwowej izolacji cieplnej ze styropianu o grubości 2 x 10cm (wsp.=0,036 W/m2*K) na stropie nad parterem budynku,-wykonanie wylewki cementowej o grubości 6cm na wykonanej izolacji cieplnej ze styropianu na stropie na przyziemiem budynku wraz z ułożeniem siatki stalowej,h) stolarka:-wykonanie wymiany uszkodzonej szyby zespolonej w oknie z PCV w pomieszczeniu zaplecza kuchennego,-wykonanie pełnej regulacji istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, i)roboty uzupełniające:-wykonanie montażu zdemontowanych podbitek połaci dachowych z blachy stalowej trapezowej, wykonanie remontu słupka ogrodzeniowego przy bramie wjazdowej wraz z montażem zawiasu metalowego-wykonanie montażu rur spustowych z PCV po wykonaniu docieplenia ścian budynku,-wykonanie montażu parapetów zewnętrznych z blachy,-wykonanie montażu instalacji odgromowej na ścianach budynku w rurkach ochronnych wraz z montażem złączy i puszek kontrolnych z instalacją uziemiającą,-wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji odgromowej,i)roboty pomocnicze i towarzyszące:-wykonanie montażu i demontażu rusztowań wraz z siatkami ochronnymi i ich uziemieniem,-wykonanie wywozu powstałego gruzu i odpadów wraz z ich utylizacją,-wykonanie uporządkowania terenu budowy.Remont elewacji budynku będzie polegał w szczególności na przygotowaniu podłoża, montażu ocieplenia ścian, położeniu siatki zbrojącej na zaprawie klejowej oraz nałożeniu wyprawy tynkarskiej (kolorystyka elewacji budynku po ustaleniu z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu przy założeniu procentowym w przedziale powierzchni ścian 60 – 80 % na 20 – 40 %) w drugiej lub trzeciej grupie cenowej. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ, na który się składają:-przedmiar robót,-szczegółowa specyfikacja techniczna. Zakres robót obejmuje również:-przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,- zabezpieczenia istniejącego zagospodarowania terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość:-dla części 1 zamówienia – 2 800,00 zł-dla części 2 zamówienia – 3 500,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)gwarancjach bankowych;3)gwarancjach ubezpieczeniowych;4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2080).Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku bankowego PKO BP nr: 77 1020 2733 0000 2502 0003 9834 – z adnotacją wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Włoszczowa cz. ……”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:1)musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;2)z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3)powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4)termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5)w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6)beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14,29-100 Włoszczowa;7)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);8)musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.W przypadku wniesienia wadium w formie:-pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;-poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 2)Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.3)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 4)Zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na termomodernizacji budynków, o minimalnej wartości wykonanych robót wynoszącej:-300.000,00 złotych brutto dla części 1,-400.000,00 złotych brutto dla części 2,potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty - wypełnić wg załącznika nr 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w sekcji VII.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach