Przetargi.pl
Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4181592, 4181056 , fax. 032 4153381
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Sienkiewicza 3 3
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4181592, 4181056, fax. 032 4153381
  REGON: 00086851400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje tankowanie - 25 000 l oleju napędowego. 1.Do oleju napędowego, stosuje się wymagania jakościowe określone w : Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221 poz. 1441 z 2008 r.). 2.Zamawiający wymaga posiadanie stacji paliw w odległości nie większej niż 4 km od siedziby zamawiającego tj. Racibórz, ul. Sienkiewicza 3 oraz możliwość tankowania autobusu o wysokości 4,0 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 0 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach