Przetargi.pl
Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Psary

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ogłasza przetarg

 • Adres: 42-582 Rogoźnik, ul. Węgroda 59
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2877519, 2877872 , fax. 032 2877885
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku
  ul. Węgroda 59 59
  42-582 Rogoźnik, woj. śląskie
  tel. 032 2877519, 2877872, fax. 032 2877885
  REGON: 27628737000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip-pzd.powiat.bedzin.pl, http://www.bip.powiat.bedzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Psary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Psary (z podziałem na części). Zakres robót obejmuje: - Część I - Budowa chodnika i remont drogi powiatowej 4719 S - ulica Wiejska w Malinowicach - etap I - budowa chodnika na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Brzozowej (po stronie wschodniej ulicy Wiejskiej) oraz odtworzenie rowu po stronie zachodniej dla potrzeb odwodnienia części pasa drogowego. Nowymi elementami zagospodarowania terenu jest chodnik częściowo szerokości 2,0 m i częściowo o szerokości 1,5 m, o łącznej długości 205 mb. Dla potrzeb odwodnienia części pasa drogowego wykonane zostaną elementy odwodnienia w postaci wpustów deszczowych, przykanalików. Wody opadowe odprowadzane będą do odtworzonego rowu otwartego, gdzie na trasie rowu wybudowany zostanie pod drogą boczną przepust z rur betonowych fi 500. Zakres robót obejmuje: a) zabudowę krawężników betonowych na długości 210,5 mb, b) zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na długości 210,0 mb, c) budowę konstrukcji i nawierzchni chodnika z kształtek betonowych grubości 8 cm na powierzchni 352,90 m2, d) budowę konstrukcji i nawierzchni zjazdu do posesji z kształtek betonowych grubości 8 cm na powierzchni 9,6 m2, e) plantowanie i humusowanie terenów w pasie drogowym na powierzchni 1445,0 m2, f) zabudowę rur ochronnych dla istniejącej sieci podziemnej, g) zabudowę studzienek ściekowych fi 500 - szt. 4, h) budowę przykanalików fi 200 PVC długości 39,95 m. - Część II - Budowa chodnika i remont drogi powiatowej 4713 S - ulica Belna w Strzyżowicach - etap I - budowa chodnika na odcinku od ulicy Szosowej na długości 157,0 mb (po stronie północnej ulicy Belnej) oraz budowa kanalizacji deszczowej od S1 do S5. Nowymi elementami zagospodarowania terenu jest chodnik szerokości 1,5 m o łącznej długości 175,0 mb. Dla potrzeb odwodnienia części pasa drogowego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa na długości 105,0 mb. Wody opadowe wprowadzone zostaną do wpustów deszczowych, następnie przykanalikami poprzez studnie rewizyjne odprowadzone do nowej kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje: a) zabudowę krawężników betonowych na długości 156,5 mb, b) zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na długości 157,0 mb, c) budowę konstrukcji i nawierzchni chodnika z kształtek betonowych grubości 8 cm na powierzchni 189,80 m2, d) budowę konstrukcji i nawierzchni zjazdu do posesji z kształtek betonowych grubości 8 cm na powierzchni 45,7 m2, e) plantowanie i humusowanie terenów w pasie drogowym na powierzchni 234,0 m2, f) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 400 o długości 105,0 mb, g) zabudowę studni rewizyjnych fi 1000 - szt. 4, h) zabudowę rur ochronnych dla istniejącej sieci podziemnej, i) zabudowę studzienek ściekowych fi 500 - szt. 4, j) budowę przykanalików fi 250 PVC długości 4,0 mb. - Część III - Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4713 S - ulica 1 Maja w Strzyżowicach - etap VI - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gminie Psary dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Nowymi elementami zagospodarowania terenu jest zjazd do posesji oraz chodnik o szerokości 1,5 m po stronie zachodniej drogi na odcinku od istniejącego chodnika (rejon budynku nr 140) do granicy z Miastem Wojkowice na długości 124,0 mb. Zakres robót obejmuje: a) zabudowę krawężników betonowych na długości 124,0 mb, b) zabudowę obrzeży betonowych na długości 124,0 mb, c) budowę chodnika i zjazdu z kształtek betonowych grubości 8 cm, szerokości 1,5 m na powierzchni 242,0 m2, d) zabudowę rur ochronnych dla istniejącej sieci gazowej, e) niwelację i umocnienie skarpy płytami skarpowymi na powierzchni 18,0 m2, f) odtworzenie pasa przykrawężnikowego jezdni asfaltowej na powierzchni 12,8 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - Część I - Budowa chodnika i remont drogi powiatowej 4719 S - ulica Wiejska w Malinowicach - etap I - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). - Część II - Budowa chodnika i remont drogi powiatowej 4713 S - ulica Belna w Strzyżowicach - etap I - 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 groszy). - Część III - Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4713 S - ulica 1 Maja w Strzyżowicach - etap VI - 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip-pzd.powiat.bedzin.pl, http://www.bip.powiat.bedzin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach