Przetargi.pl
Szkolenia w ramach projektu: Projektanci mobilni i webowi potrzebni od zaraz! Certyfikowane szkolenia dla programistów z woj. śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII, poddziałanie 8.1.1.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-703 Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 36
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 342 22 30 , fax. 32 342 22 30
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
  ul. Karola Goduli 36 36
  41-703 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32 342 22 30, fax. 32 342 22 30
  REGON: 27821573600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inkubatorrudzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenia w ramach projektu: Projektanci mobilni i webowi potrzebni od zaraz! Certyfikowane szkolenia dla programistów z woj. śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII, poddziałanie 8.1.1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: Projektanci mobilni i webowi potrzebni od zaraz! Certyfikowane szkolenia dla programistów z woj. śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII, poddziałanie 8.1.1. Usługa polega na przeprowadzeniu szkoleń dla właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw objętych w/w projektem. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Organizatora - Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul. Karola Goduli 36 w Rudzie Śląskiej, w salach szkoleniowych wyposażonych w: rzutnik, laptop, tablicę oraz nagłośnienie. Organizator zapewnia również catering i wydruk materiałów szkoleniowych, a także przybory piśmiennicze. Zamówienie składa się z 3 części: 1. Szkolenia nieakredytowane z zakresu aplikacji webowych, pomagające w przygotowaniu do uzyskania certyfikatów Oracle Oracle Certified Professional Java SE Programmer -3 edycje po 10 osób - 5 dni - 40h (łącznie: 30 osób - 15 dni - 120h) -Wykonawca zakupi vouchery na egzamin 1Z0-804. Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer -1 edycja - 10 osób - 3 dni -24 h -Wykonawca zakupi vouchery na egzamin 1Z0-899. Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer -1 edycja - 10 osób - 5 dni - 40h -Wykonawca zakupi vouchery na egzamin 1Z0-897. 2. Szkolenia nieakredytowane z zakresu aplikacji webowych, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Microsoft Certified Solution Developer Web Applications (MCSD Web Applications) a.) Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 b.) Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications c.) Developing Windows Azure and Web Services -1 edycja - 10 osób - 15 dni - 120 h -Wykonawca zakupi vouchery na wskazany egzamin. 3. Szkolenia z zakresu aplikacji mobilnych (system Android), przygotowujące do uzyskania certyfikatów firmy Capstone Courseware a.) Introduction to Android Development -1 edycja, 20 osób - 5 dni - 40h b.) Intermediate Android Development - 1 edycje, 20 osób - 5 dni - 40h
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.inkubatorrudzki.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach