Przetargi.pl
Zorganizowanie poczęstunku dla 100 osób na spotkanie sieci w ramach projektu pn. Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli

Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4228300 , fax. 032 4228658
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Rybniku
  ul. 3 Maja 31 31
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4228300, fax. 032 4228658
  REGON: 27628517000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie poczęstunku dla 100 osób na spotkanie sieci w ramach projektu pn. Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie poczęstunku (przerwa kawowa i obiad) dla 100 osób na spotkanie sieci w ramach projektu pn. Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługa polegała będzie na przygotowaniu poczęstunku przez dwa dni dla ok.50 osób w każdym dniu (2 grupy po ok. 25 osób) składającego się z : 1) Serwisu kawowego obejmującego: a) Kawa rozpuszczalna liofilizowana 100% arabica, opakowanie szklane waga 200g, sztuk: 4; b) Herbata owocowa różne smaki, opakowania min. 0,2 g x 20szt; sztuk: 4 c) Śmietanka UHT 12%- opakowanie kartonowe 250 ml, sztuk:4 d) Cukier opakowanie 1 kg, sztuk:4 e) Soki owocowe: ­ smaku pomarańczowym- butelki szklane 0,3 ml, sztuk:100 ­ o smaku jabłkowym- butelki szklane 0,3 ml, sztuk:100 f) kołacza (2 rodzaje: z serem, makiem,) - podanego na jednorazowych tacach z ozdobnymi serwetami w kolorze białym- 8 tac po 15 porcji na tacy - (1 porcja ok. 200 g), po 4 tace na każdy dzień 2) Przerwy obiadowej obejmującej: a. Barszcz podany w termosie - pierwszy dzień 2 termosy 10 litrów każdy, drugi dzień 2 termosy 10 litrów każdy; b. Krokiety z mięsem 100sztuk-dzień pierwszy, 100 sztuk dzień drugi 3. Usługa zostanie wykonana w Starostwie Powiatowym w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, w terminie 11 lutego 2014 r. (2 grupy 25-osobowe) w godzinach 15:30-19:30 i 12 lutego 2014 r. (2 grupy 25-osobowe) w godzinach 16:00-20:00. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne naczynia, nakrycia i dekorację oraz przygotowanie i sprzątanie stołów. 4. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom- brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w szczególności w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 6. Kod CPV: 55 32 00 00 - 9 Usługi podawania posiłków, 15800000-6 Różne produkty spożywcze, 15320000-7 Soki owocowe i warzywne 7. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych oraz do świadczenia usług wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych z zachowaniem podanych rozmiarów i pojemności opakowań zamawianych produktów.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwo.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach