Przetargi.pl
„System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach”

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48412738275, , fax. 41 274-63-05
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. +48412738275, , fax. 41 274-63-05
  REGON: 29100989200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach w ramach tytułu inwestycyjnego „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, obejmujące w swoim zakresie następujące elementy realizacyjne: 1. Budowa studni kablowych - 2 szt. 2. Budowa szafki ulicznej dystrybucyjnej – 1 szt. 3. Budowa szafek kablowych - 8 szt. 4. Budowa rurociągów kablowych - 1285 m. 5. Budowa przepustu pod drogą – 30 m. 6. Budowa mikrokabli światłowodowych - 1610 m. 7. Budowa kabli żelowanych - 100 m. 8. Montaż kamer zewnętrznych IP - 8 szt. 9. Montaż, układanie przewodów zasilających - 1175 m. System monitoringu wizyjnego ma obejmować obszar terenu Parku Miejskiego. Do systemu monitoringu dobrano zewnętrzne kamery IP stacjonarne kopułkowe. Planowane miejsca do montażu kamer to słupy oświetleniowe na obszarze Parku Miejskiego – 8 kamer. Doprowadzenie do kamer oraz urządzeń pomocniczych linii zasilających oraz linii sygnałowych odbywać się będzie poprzez zastosowanie mikrokabli światłowodowych układanych w rurociągach kablowych. Projekt zakłada włączenie kamer do sieci monitoringu miejskiego. W tym celu zostanie wybudowana linia światłowodowa pomiędzy szafą pośrednią w parku, a szafką teleinformatyczną w Starachowickim Centrum Kultury przy ulicy Radomskiej 21. Projektowana linia telekomunikacyjna układana będzie w wykopie wąsko-przestrzennym. Przejście w pasie drogi powiatowej ulica Radomska - rurociąg zostanie wykonany bez rozkopu, metodą przewiertu sterowanego. Do wybudowanej mikrokanalizacji należy zaciągnąć mikrokable światłowodowe. Zasilanie kamer instalowanych na masztach słupów oświetleniowych odbywać się będzie poprzez sieć Ethernet (Power over Ethernet). Szczegółowo opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowo-kosztorysowa ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dołączony do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. UWAGA! Realizacja zadania odbywać się będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych przez innego Wykonawcę i wymagać będzie odpowiedniej koordynacji. (Roboty w trakcie realizacji). Obiekt powstały w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników – ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa – w tym osobom z niepełnosprawnością każdego typu. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” w ramach: R.P.O. W.Ś. na lata 2014-2020. UWAGA! Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. z wykonywaniem robót budowlanych ziemnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (tylko przelewem, tj. w formie rozliczenia bezgotówkowego poprzez przekazanie określonej kwoty z rachunku bankowego wnoszącego wadium na niżej wymieniony rachunek bankowy Zamawiającego), poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w wysokości: 10.000,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu - przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. tytułem: WADIUM na przetarg „System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg „System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach”, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać co najmniej: wypełniony formularz OFERTA z kosztorysami ofertowymi, wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 12 ppkt 11 SIWZ), pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach