Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych dwóch budynków kotłowni centralnego ogrzewania wraz z ich wyposażeniem technologicznym oraz obsługiwanymi przez nie sieciami w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg

 • Adres: 25-344 Kielce, Kujawska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590 , fax. +48(41)3416300
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  Kujawska 26
  25-344 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590, fax. +48(41)3416300
  REGON: 000485084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - zamówienie nie podlegające PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych dwóch budynków kotłowni centralnego ogrzewania wraz z ich wyposażeniem technologicznym oraz obsługiwanymi przez nie sieciami w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy sporządzenia opinii o wartości 2-ch budynków kotłowni zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Szczecińskiej 25 i Żniwnej 5 wraz z ich wyposażeniem technologicznym, budowlami towarzyszącymi i sieciami obsługiwanymi przez te kotłownie, w formie dwóch odrębnych operatów szacunkowych. Wykonawca sporządzając operaty szacunkowe wartości budynków kotłowni opracuje również inwentaryzację budynków kotłowni wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wg SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wg SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach