Przetargi.pl
Dostawa węgla ekogroszku - Pińczów 2020/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 357 38 65, 357 22 14 , fax. 413 572 214
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie
  ul. Batalionów Chłopskich 173
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 357 38 65, 357 22 14, fax. 413 572 214
  REGON: 29118322000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pecpinczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o skarbu gminy realizująca zadania własne w zakresie ciepłownictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla ekogroszku - Pińczów 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa opału ekogroszku w ilości 1700 ton (ilość gwarantowana 1300 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel ekogroszek luzem  Wartość opałowa min. 26 MJ/kg  Zawartość popiołu max do 6 %  Wilgotności do 10 %  Zawartość siarki do 0,6 %  Granulacja 8 - 25  Spiekalność (RI) do 10 Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. Na podstawie treści art. 45 pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert przy czym wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w momencie wpływu gotówki na konto wskazane w punkcie 9.4. SIWZ Kwotę wadium ustala się w wysokości 15 000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek ING Bank Śląski S.A. 54 1050 1429 1000 0022 3144 0930 Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium na wskazany rachunek Wykonawca dołącza do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarancjach bankowych – gwarancjach ubezpieczeniowych – poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r Nr 116, poz. 730 i 732 , Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach