Przetargi.pl
Dostawa węgla miału - Pińczów 2020/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 357 38 65, 357 22 14 , fax. 413 572 214
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie
  ul. Batalionów Chłopskich 173
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 357 38 65, 357 22 14, fax. 413 572 214
  REGON: 29118322000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pecpinczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o. o. gminy realizująca zadanie własne gminy w zakresie ciepłownictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla miału - Pińczów 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa opału miału w ilości 3800 ton (ilość gwarantowana 3400 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel miał  Typ węgla 31.1 lub 31.2  Sortyment M I (wymiary ziarna od 0 do 20 mm)  Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%)  Wilgotność do 15% Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 20 000zł wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek ING Bank Śląski S.A. 54 1050 1429 1000 0022 3144 0930 Wadium może być wnoszone również w jednej lub kilku następujących formach: – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarancjach bankowych – gwarancjach ubezpieczeniowych – poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r Nr 116, poz. 730 i 732 , Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach