Przetargi.pl
Dostawy ryb do Zakładu karnego w Pińczowie

Zakład Karny w Pińczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 577 372 , fax. 413 577 373
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Pińczowie
  ul. 3-go Maja 34
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 577 372, fax. 413 577 373
  REGON: 32081600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl, www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ryb do Zakładu karnego w Pińczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Tusza mrożona z Miruny (waga 1 szt. min. 150-400g) w opakowaniu do 30kg, kod CPV 03300000-2, spełniająca wymogi normy PN-75/A-86764, roczna ilość około 2500kg, 2. Kostka rybna z Mintaja – waga 1 kostki/100-150g, kod CPV 03300000-2, spełniająca wymagania normy PN-75/A-86764 , roczna ilość około 850kg, 3. Śledź solony – kod CPV 03300000-2, w wiadrze o wadze do 10kg w rocznej ilości około 300kg,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 800,00zł, winno być wniesione przed terminem składania ofert (winno znaleźć się na rachunku zamawiającego) do dnia 21.02.2020r. do godz. 10.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: W okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej jedną dostawę (zrealizowali zawartą umowę) o wartości nie mniejszej niż: 20.000,00 zł. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” – brak wskazań w tym zakresie. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1). W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ww. punkcie oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do siwz. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w ww. punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona powinien złożyć na wezwanie zamawiającego niżej wymienione dokumenty: - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości (co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż: 20 000,00 zł) przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 4) Wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 4 do siwz. 5) Zał. nr 7 -RODO 6) Istnieje konieczność załączenia do oferty pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika. 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącymi załączniki nr 3 do siwz. Podstawy wykluczenia - określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach