Przetargi.pl
Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 273 19 72-73 , fax. (041) 273 19 74
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
  ul. Ostrowiecka 15
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 273 19 72-73, fax. (041) 273 19 74
  REGON: 29101963700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-starachowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje następujące ilości oznakowania poziomego: • Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową – 20 500 m2 • Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, białe – 20 m2 • Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, kolorowe – linie wibracyjno – akustyczne – 50 m2 • Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową, kolorowe ( stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych, mini rondo) – 105 m2 Ponadto zamówienie obejmuje bezinwazyjne usuwanie oznakowania cienkowarstwowego – 20 m2. Przedstawione powyżej ilości są maksymalnymi ilościami oznakowania poziomego. Minimalna ilość realizacji zamówienia wynosi 75% wartości maksymalnej. Realizacja pozostałej ilości oznakowania może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - operator sprzętu (malowarka) oraz pracownicy fizyczni wykonujący oznakowanie poziome.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które określają: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu ich wykorzystania przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. - czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach