Przetargi.pl
Dostawy wyrobów mleczarskich do Zakładu Karnego w Pińczowie

Zakład Karny w Pińczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 577 372 , fax. 413 577 373
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Pińczowie
  ul. 3-go Maja 34
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 577 372, fax. 413 577 373
  REGON: 32081600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl, www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów mleczarskich do Zakładu Karnego w Pińczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część A zamówienia: -mleko spożywcze 2% luzem, kod CPV 15511000-3, spełniające wymagania normy PN-A-86003 w rocznej ilości około 50 000litrów, -śmietana spożywcza 30% luzem, kod CPV 15512000-0, spełniająca wymagania normy PN 90/A 86050 w rocznej ilości około 4 000litrów, -twaróg półtłusty (w kostkach), kod CPV 15542100-0, spełniający wymagania normy PN-A-91/A-86300 w rocznej ilości około 5000kg, Część B zamówienia: - serek topiony tłusty -zawartość tłuszczu: nie mniej niż 27%, kod CPV 15540000-5, roczna ilość około 3800kg (waga 1szt./100g), - serek typu Fromage (100g/szt.)– roczna ilość około 1600kg, kod CPV 15540000-5 o smaku: z czosnkiem, z warzywami, ze szczypiorkiem, naturalny bez dodatków smakowych. - serek homogenizowany zawartość tłuszczu 1,8% z dodatkami smakowymi (wanilia, truskawka, etc.), kod CPV 15540000-5 roczna ilość około 650kg – waga 1szt./150g), -serek homogenizowany naturalny bez dodatków smakowych, kod CPV 15540000-5, spełniający wymagania normy PN-91/A-86300 roczna ilość około 650kg – waga 1szt/150g), - serek kanapkowy – naturalny, opakowanie twarde 125 lub 150g/szt., produkt wolny od zawartości glutenu oraz żelatyny wieprzowej, kod CPV 15542200-1, roczna ilość około 1500kg - serek wiejski ziarnisty (twarożek ziarnisty) – naturalny, opakowanie twarde 150 lub 200g/szt. produkt wolny od zawartości glutenu oraz żelatyny wieprzowej, kod CPV 15542200-1, roczna ilość około 1500kg - jogurt naturalny - opakowanie twarde 125 lub 150g/szt., produkt wolny od zawartości glutenu oraz żelatyny wieprzowej, kod CPV 15551310-1, roczna ilość około 1000kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: część A zamówienia: 2500,00zł, część B zamówienia: 2000,00zł, winno być wniesione przed terminem składania ofert (winno znaleźć się na rachunku zamawiającego) do dnia 21.02.2020r. do godz. 09.30.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej jedną dostawę na kwotę: 110.000,00 zł. dla części A,70 000,00 zł. dla części B 3) wniosą wymagane wadium 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” – brak wskazań w tym zakresie. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ww. punkcie oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do siwz. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w ww. punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona powinien złożyć na wezwanie zamawiającego niżej wymienione dokumenty: - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości (w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej jedną dostawę/umowę na kwotę:110 000,00 zł. dla części A,70 000,00 zł. dla części B) przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 6 do siwz. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącymi załączniki nr 3 do siwz. 4) Wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 4 do siwz. 5) Oświadczenie RODO – zał. nr 7. 6) Istnieje konieczność załączenia do oferty pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika. Podstawy wykluczenia - określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach