Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 521 442 , fax. 413 521 442
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Partyzantów 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 521 442, fax. 413 521 442
  REGON: 30236200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.kazimierzawielka.com/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej w ramach projektu partnerskiego pn.: Informatyzacja Palcówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa w osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. W zakres zamówienia wchodzi m.in.: roboty budowlane i sanitarne, instalacja elektryczna oraz instalacja SUG. 2. Budżet zamawiającego przeznaczony na realizacje przedmiotowego zamówienia wynosi 189 111,34 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 3 000 złotych (słownie złotych: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych: Nr konta zamawiającego: 40 1020 2645 0000 5002 0003 8620 Nazwa i adres Zamawiającego: SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka Tytuł wpłaty: Wadium – postępowanie nr KW/02/ZP/2020 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach