Przetargi.pl
Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu ogłasza przetarg

 • Adres: 21509 Kodeń, ul. 1 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 375 41 50 , fax. 83 375 41 50
 • Data zamieszczenia: 2016-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu
  ul. 1 Maja 20
  21509 Kodeń, woj. lubelskie
  tel. 83 375 41 50, fax. 83 375 41 50
  REGON: 230107100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i wykonywanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanymi w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy na terenie Gminy Kodeń, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz usługi o których mowa w art.18 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Szacowana liczba godzin usług w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.: 2.Usługi o których mowa w pkt. 1 będą wykonywane przez Wykonawcę, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi kierownika GOPS w Kodniu. Wykonawca otrzyma każdorazowo od Zamawiającego pisemne zlecenie, w którym określone będzie: a) miejsce realizacji usługi, b) czas jej trwania (termin i ilość godzin), c) zakres czynności do wykonania, który może ulec zmianie w zależności od zgłaszanych potrzeb klienta. 3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia – styczeń 2017r. do 31.12.2017r. 4.Szacowana liczba godzin usługi: a)usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ok. 4 500 godzin zegarowych w 2017r., b)usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze ok. 5 000 godzin zegarowych w 2017r. 5.Ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową klientów wymagających pomocy, zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin i liczby klientów w zależności od rzeczywistych potrzeb. W przypadku zmian liczby godzin ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian w czasie trwania umowy. 6.Powyższe usługi będą świadczone przez pracowników Wykonawcy: - w dni robocze i w dni wolne od pracy, w święta, jak również w godzinach wieczorowych (w uzasadnionych przypadkach w godzinach nocnych)w zależności od potrzeb klientów. 7.Objęcie klienta usługami musi nastąpić nie później niż 6 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego lub zgodnie z terminem określonym w decyzji. 8.Przez godzinę świadczenia usługi Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut) świadczenia usługi w miejscu zamieszkania klienta, a także wykonania na jego rzecz zleconych czynności poza miejscem zamieszkania, takich jak np. załatwianie spraw urzędowych, czy dokonanie niezbędnych zakupów itp. Do świadczonych usług nie wlicza się czasu dotarcia opiekuna do miejsca świadczenia usługi, ani też kosztów dojazdów. 9.Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) tj. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Ponadto w/w osoby muszą spełniać przesłanki zawarte w §3 ust. 2, ust. 3 i ust.4 w/w rozporządzenia. 10.Wykonawca musi zagwarantować, że nie dopuści do wykonania usług osób bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku wydanego przez lekarza medycyny pracy. 11.Wykonawca musi zagwarantować Zamawiającemu i klientom możliwość kontaktu telefonicznego z wykonawcami usług. 12.Zamawiający będzie kontrolował jakość i terminowość świadczonych usług. Wymagania szczególne: 1. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem obejmują w szczególności: a.podstawową pielęgnację: -higiena ciała, -ubieranie i rozbieranie, -zapobieganie powstawaniu odleżyn i oparzeń -czynności fizjologiczne, -zmiana pampersów, -pomoc w przemieszczaniu, -pomoc w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków, -palenie w piecu, -przynoszenie opału, b.podtrzymanie aktywności społecznej: -pomoc w utrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych oraz motywowanie do aktywności fizycznej; c.wspieranie procesu leczenia: -pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej, -umawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich, -realizację recept, -nadzór nad przyjmowaniem leków zgodnie z zaleceniami lekarza, -powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego o istotnych zmianach w zachowaniu podopiecznego, a wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia, d.okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych: samotności, cierpieniu i umieraniu, e.pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego: -zapewnienie posiłków, zakupy, -załatwianie spraw urzędowych, -utrzymanie czystości otoczenia, -mycie okien 2 razy w roku, -zabezpieczenie ogrzewania, -pomoc w przygotowaniu opału do ogrzewania mieszkania, -zarządzania pieniędzmi w zakresie w jakim w/w czynności nie mogą być wykonane przez klienta jego rodzinę, f.Inne usługi zgłaszane przez klienta. 2.Szczegółowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),ustala się następujące rodzaje specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym: 1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: – samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, – dbałość o higienę i wygląd, – utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, – wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, – korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: – pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, – ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, – doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, – współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: – w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, – w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: – w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, – w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, – w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, – w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: – nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, – pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, – zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3)): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach