Przetargi.pl
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598, z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 343 85 37 , fax. 0-83 343 85 37
 • Data zamieszczenia: 2017-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
  21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 343 85 37, fax. 0-83 343 85 37
  REGON: 230064000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598, z późn. zm.).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Białej Podlaskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz.1598, z późn. zm.) - dla ok. 75 osób. Przez usługi specjalistyczne należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (zał. Nr 2 do SIWZ), w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, wyżej wymieniony warunek wykonawcy muszą spełniać łącznie. 2) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), 3) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 270.000,00 zł, 4) Szczegółowy opis planowanych działań w odniesieniu do części zamówienia na które jest składana oferta, 5) Informację o wcześniejszej działalności w zakresie dotyczącym zamówienia, tj. doświadczenie w realizacji usług (zał. Nr 4 do SIWZ), 6) Informacje o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu kadry realizującej usługi, tj. kwalifikacje i doświadczenie kadry (zał. Nr 5 do SIWZ), 7) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i lokalowych zapewniających realizację zadania, zgodnych z wymogami zawartymi w Rozdziale V ust. 2 SIWZ, 8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo zawarciu umowy. 2. Pisemne oświadczenie (zał. Nr 6 do SIWZ), że dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (zał. Nr 7 do SIWZ) akceptuje i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach