Przetargi.pl
Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu ogłasza przetarg

 • Adres: 21509 Kodeń, ul. 1 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 375 41 50 , fax. 83 375 41 50
 • Data zamieszczenia: 2018-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu
  ul. 1 Maja 20
  21509 Kodeń, woj. lubelskie
  tel. 83 375 41 50, fax. 83 375 41 50
  REGON: 230107100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koden.ops.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. a) Szacowana liczba godzin usług w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.: - szacowana liczba godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych około 3 000 godzin zegarowych, - szacowana liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi około 3 300 godzin zegarowych, - szacowana liczba klientów w ciągu roku około 21 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie przez wykonawce aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór: Załącznik nr 2 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach