Przetargi.pl
Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Białej Podlaskiej,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 343 85 37 , fax. 0-83 343 85 37
 • Data zamieszczenia: 2018-12-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
  21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 343 85 37, fax. 0-83 343 85 37
  REGON: 230064000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-bialapodlaska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Białej Podlaskiej,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Białej Podlaskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz.1598, z późn. zm.) - dla ok. 75 osób. Przez usługi specjalistyczne należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach