Przetargi.pl
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w formie „w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu”, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 343 85 37 , fax. 0-83 343 85 37
 • Data zamieszczenia: 2022-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 343 85 37, fax. 0-83 343 85 37
  REGON: 23006400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mops-bialapodlaska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w formie „w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu”, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w formie „w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu”, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (12 osób): 1) wymiar godzin (1 godzina – 60 minut): maksymalnie 2640 godzin, 2) usługi opieki wytchnieniowej powinny być realizowane przez: a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022), np. opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy, b) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. Usługi opieki wytchnieniowej winny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej. Limit godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego dla jednego uczestnika Programu wynosi 240 godzin do końca 2022 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin w okresie trwania umowy, w zależności od zgłoszonych potrzeb i dysponowanych środków. Przewidywana liczba świadczeniobiorców może ulec zmianie w okresie trwania umowy. Określona przez Zamawiającego liczba godzin jest wartością prognozowaną, ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia. W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, ośrodek/placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności /osobę z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb, tj. zapewniając ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osób objętych usługą. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. Wykonawca będzie zobowiązany do wypełniania „Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej”, stanowiącej załącznik do umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania kart rozliczenia Zamawiającemu każdorazowo przy miesięcznym rozliczeniu wykonanych godzin usług opieki wytchnieniowej. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednią ilością personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji usług opieki. Limit usług opieki wytchnieniowej świadczonej w formie pobytu dziennego, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin do końca 2022 r. Limit dotyczy również: 1) więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną; 2) opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa dziale V ust. 9 pkt 1 Programu. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00 – (w dniach i godzinach zależnych od potrzeb oraz uzgodnionych z członkiem rodziny/opiekunem osoby niepełnosprawnej). Wykonawca zobowiązuje się podjąć świadczenie usług opieki wytchnieniowej w nieprzekraczalnym terminie do 2. dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby do koordynacji, wdrożenia i wykonania zleconych przez Zamawiającego usług opieki wytchnieniowej na rzecz wskazanych osób niepełnosprawnych oraz bieżącego kontaktu w sprawach związanych z przyznawaniem i świadczeniem ww. usług. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania, na dzień składania oferty, na terenie miasta Biała Podlaska, lokalem na potrzeby zapewnienia usług opieki wytchnieniowej oraz na potrzeby koordynacji, rozliczania i kontaktu w sprawach świadczonych usług. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania usług przez podwykonawców. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach