Przetargi.pl
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w formie „w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu”, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, polegające na sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 343 85 37 , fax. 0-83 343 85 37
 • Data zamieszczenia: 2021-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 343 85 37, fax. 0-83 343 85 37
  REGON: 23006400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mops-bialapodlaska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w formie „w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu”, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, polegające na sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w formie „w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu”, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, polegające na sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności (10 osób): 1)wymiar godzin (1 godzina – 60 minut): maksymalnie 1640 godzin, 2)usługi opieki wytchnieniowej powinny być realizowane przez: a)osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021), np. opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy, b)osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. Usługi opieki wytchnieniowej winny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej. Limit godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego dla jednego uczestnika Programu wynosi 240 godzin, do końca 2021 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin w okresie trwania umowy, w zależności od zgłoszonych potrzeb i dysponowanych środków. Przewidywana liczba świadczeniobiorców może ulec zmianie w okresie trwania umowy. Określona przez Zamawiającego liczba godzin jest wartością prognozowaną, ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności /osobę z orzeczeniem równoważnym ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. Wykonawca będzie zobowiązany do wypełniania „Karty realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, stanowiącej załącznik do umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania kart realizacji Zamawiającemu każdorazowo przy miesięcznym rozliczeniu wykonanych godzin usług opieki wytchnieniowej. Do zakresu czynności w ramach świadczonych usług opieki wytchnieniowej należy w szczególności: 1) Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych: a)pomoc przy spożywaniu posiłków, b)podawanie leków zgodnie z dyspozycją członka rodziny/opiekuna prawnego, c)motywowanie do samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych; 2)opieka higieniczno-sanitarna: a)mycie, czesanie, ubieranie lub rozbieranie, b)zmiana bielizny osobistej i pościelowej, c)utrzymywanie w czystości otoczenia osoby niepełnosprawnej, d)pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, e)pielęgnacja zgodnie z dyspozycją członka rodziny/opiekuna prawnego, 3)pomoc w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem: a)dążenie do zmniejszenia poczucia izolacji, b)podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, c)umożliwienie kontaktów ze środowiskiem, spacery. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednią ilością personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji usług opieki. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00. W przypadkach uzasadnionych potrzeb uczestnika Programu usługi mogą być świadczone także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy. Wykonawca zobowiązuje się podjąć świadczenie usług opieki wytchnieniowej w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zlecenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby do koordynacji wdrożenia i wykonania zleconych przez Zamawiającego usług opieki wytchnieniowej u wskazanych osób niepełnosprawnych oraz bieżącego kontaktu w sprawach związanych z przyznawaniem i świadczeniem ww. usług. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania, na dzień składania oferty, na terenie miasta Biała Podlaska, lokalem na potrzeby koordynacji, rozliczania i kontaktu w sprawach świadczonych usług, oraz na potrzeby zapewnienia usług opieki wytchnieniowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania usług przez podwykonawców. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach