Przetargi.pl
„ Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych tj. drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km oraz drogi powiatowej nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km”

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 204 072 , fax. 818 204 072
 • Data zamieszczenia: 2021-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
  ul. Młodzieżowa 6
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 818 204 072, fax. 818 204 072
  REGON: 43102961300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych tj. drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km oraz drogi powiatowej nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi, - frezowanie nawierzchni asfaltowych. b) Poszerzenia - wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne, -ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa, gr. w-wy 12 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-32 mm, gr. w-wy 20 cm, -podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, gr. w-wy 7 cm, -ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m c) Nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W, w-wa wiążąca/wyrównawcza, gr. w-wy 4 cm, -skropienie międzywarstwowe, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy 3 cm. d) Roboty naprawczo-konserwacyjne - czyszczenie urządzeń odwadniających – przepusty, e) Pobocza utwardzone kruszywem - pobocze utwardzone kruszywem łamanym 0/32 mm gr.10 cm i szer.0,75m, - uzupełnienie gruntem rodzimym poboczy na szer. 0,5 m i gr. 10 cm ,poza kruszywem f) Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe - oznakowanie poziome - rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego 1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi, - frezowanie nawierzchni asfaltowych. - przełożenie ( rozbiórka i ponowne ułożenie )wjazdu z kostki brukowej b) Poszerzenia - wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne, -ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa, gr. w-wy 15 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. w-wy 20 cm, -podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, gr. w-wy 7 cm, -ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 120 kN/m c) Podbudowa - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm w-wa dolna, gr.20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, w-wa górna, gr. 15 cm d) Nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, - lokalne wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC 16 P - skropienie międzywarstwowe, - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W, w-wa wiążąca/wyrównawcza, gr. w-wy 6 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy 4 cm. - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy 5 cm. e) Roboty wykończeniowe - pobocze utwardzone kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr.10 cm i szer.0,75m, - uzupełnienie gruntem rodzimym poboczy na szer. 0,5 m i gr. 10 cm ,poza kruszywem f) Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe - oznakowanie poziome - rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach