Przetargi.pl
Świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez karty modemowe dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa i sukces realizowanego w ramach działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - wsparcie osób pozostających bez zat

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6722684 , fax. 032 6721513
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Zawiercie
  ul. Leśna 2 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6722684, fax. 032 6721513
  REGON: 00051596800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez karty modemowe dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa i sukces realizowanego w ramach działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - wsparcie osób pozostających bez zat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez karty modemowe dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa i sukces realizowanego w ramach działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - wspar
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp oraz spełniają warunki szczegółowe - posiadają Wpis do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. W/w zostaną uznane za spełnione jeżeli Wykonawca złoży dokumenty i oświadczenie, o których mowa w pkt. VI specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Wpis do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.); Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą: 4) Druk Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; 5) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu). W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z umieszczoną klauzulą za zgodność z oryginałem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach