Przetargi.pl
Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich, zlokalizowanych w Katowicach, przy pl. Wolności, pl. Andrzeja, pl. Miarki, ul. Dworcowej, pl. Szramka, pl. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców w podziemiach Archikatedry pw. Chrystusa Króla

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2593303 , fax. 032 2593303,032 2598930
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2593303, fax. 032 2593303,032 2598930
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich, zlokalizowanych w Katowicach, przy pl. Wolności, pl. Andrzeja, pl. Miarki, ul. Dworcowej, pl. Szramka, pl. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców w podziemiach Archikatedry pw. Chrystusa Króla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich, zlokalizowanych w Katowicach, przy pl. Wolności, pl. Andrzeja, pl. Miarki, ul. Dworcowej, pl. Szramka, pl. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców w podziemiach Archikatedry pw. Chrystusa Króla, w tym m.in:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 mogą się ubiegać o udzielenie zamówienia jeśli spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pzp. tj : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ a także 2. Oświadczenia oraz dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . b) oświadczenie, o treści określonej w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy, że wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach