Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości budynków i posesji AZK

Administracja Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 30
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2103464 , fax. 032 2103529
 • Data zamieszczenia: 2009-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych
  ul. Dworcowa 30 30
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 032 2103464, fax. 032 2103529
  REGON: 27210283000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości budynków i posesji AZK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane ze stałym utrzymaniem czystości budynków i posesji zgodnie z zestawieniem w zakresie: - zamiataniu klatek schodowych, galerii, tarasów - codziennie - mycie podłóg klatek schodowych, galerii, z dezynsekcją, zamiatanie korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku tj. suszarni, pomieszczeń przyłączy wod. Kan, węzłów cieplnych itp. - 1 x w tygodniu - odkurzanie (ocieranie kurzu)spisów lokatorów, regulaminów, skrzynek na listy, skrzynek hydrantowych, szaf licznikowych - 2 x m-c - odkurzanie ścian, usuwanie pajęczyn itp. - 1 x m-c - mycie drzwi wejściowych i szyb, balustrad - 1 x m-c - mycie podłóg pomieszczeń wspólnego użytku z dezynsekcją - 1 x m-c - mycie lamperii klatki schodowej - 1 x kwartał - mycie szyb na klatkach schodowych - 2 x w roku - usuwanie napisów, rysunków ze ścian, drzwi itp. - w/g potrzeb - czyszczenie wycieraczek przed wejściem do budynku - na bieżąco - roznoszenie korespondencji, ogłoszeń, komunikatów - w/g potrzeb - usuwanie zanieczyszczeń po awariach wod.-kan, c.o. wraz z dezynsekcją po awarii - w/g potrzeb - zgłaszanie i informowanie o zaistniałych awariach wod.-kan, gaz, elektrycznych - na bieżąco - zgłaszanie o wynikłych szkodach np. wybite szyby, uszkodzone drzwi, samozamykacze itp. - codziennie - nadzór nad prawidłowym wykonaniem wywozu nieczystości - na bieżąco - sprzątanie otoczenia śmietników i kontenerów, placów na których są ustawione są kontenery - codziennie - sprzątanie terenów zielonych (koszenie traw, grabienie liści, placów) - w/g potrzeb - sprzątanie chodników, dojść, parkingów przy budynkach - codziennie - odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodników, dojść, - w/g potrzeb odkuwanie lodu ze schodów i dojść w okresie zimowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena 100%
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Datę sporządzenia oferty. 2.Nazwę oferenta, siedzibę i adres firmy. 3.Informację o firmie wraz z referencjami od byłych i obecnych kontrahentów. 4.Uwierzytelnione zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego potwierdzające zakres działalności zgodny z zamówieniem. 5.Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach i składkach z tytułu Ubezpieczenia Społecznego. 6.Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatków w Urzędzie Skarbowym. 7.Kalkulację ceny z podaniem wartości w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni. 8.Oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia. (druk) 9.Potwierdzenie od zamawiającego o zapoznaniu się z realizacją zamówienia w terenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pszczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach