Przetargi.pl
Usługa dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 49-71-497 , fax. 33 49-71-786
 • Data zamieszczenia: 2016-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki
  pl. Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 49-71-497, fax. 33 49-71-786
  REGON: 00051566100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wraz z całodobowym serwisem. Termin uruchomienia Usługi nie może być późniejszy niż 14 dni od daty podpisania Umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 oraz 3 do nin. SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przepustowość łącza internetowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um.bielsko.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach