Przetargi.pl
Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego.

Powiat Kłobucki ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3109500 , fax. 34 3109507
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kłobucki
  Rynek im. Jana Pawła II 13 13
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 34 3109500, fax. 34 3109507
  REGON: 15218075400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klobuck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Eksperta ds. technicznych nadzorującego realizację projektu pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego. A. Zamówienie obejmie w szczególności działania: 1.Opracowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym przez Eksperta ds. technicznych, dokumentacji przetargowych oraz wykonywanie na rzecz Zamawiającego innych czynności związanych z wyborem Wykonawców: 1) ustalenie przy udziale Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu stawianych przyszłym wykonawcom dostaw i usług w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, kryteriów oceny ofert, okresu gwarancji, terminu wykonania oraz warunków płatności (ilość i zakres kontraktów może ulegać zmianom za zgodą IZ RPO); 2) przygotowanie szacunkowej wartości zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy/-ów dostaw i usług w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i wymogów z tym związanych (nie dotyczy części formalnej SIWZ); 3) współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu wzoru umowy z wykonawcą/-ami dostaw i usług; 4) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ - za pośrednictwem Zamawiającego; 5) udział w pracach komisji przetargowej w (charakterze jej członka lub eksperta), w tym w ocenie ofert (w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, wymaganych uprawnień/kwalifikacji i doświadczenia) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej, 6) udział w przygotowaniu odpowiedzi na ewentualne środki ochrony prawnej wniesione przez wykonawców oraz reprezentowanie Zamawiającego przed KIO oraz w postępowaniu sądowym prowadzonym na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Izby - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, wymaganych uprawnień/kwalifikacji i doświadczenia. 2. Monitoring postępu prac, wspomaganie Zespołu Zarządzającego Projektem (ZZP) w raportowaniu oraz sporządzaniu sprawozdań i wniosków o płatność, aż do zakończenia rzeczowej realizacji projektu. 3. Uczestnictwo w zebraniach Grupy Sterującej (GS) nie częściej niż 1 raz w kwartale i Zespołu Zarządzającego Projektem (ZZP) minimum 1 raz w miesiącu. 4. Bieżące zarządzanie Projektem wraz z Zespołem Zarządzającym Projektem. 5. Koordynacja realizacji zadań przez Lidera i Partnerów projektu, 6. Uczestnictwo w odbiorach końcowych zadań projektowych - 4 odbiory. 7. Współpraca z Koordynatorami Lokalnymi (KL). 8. Współpraca z Grupą Sterującą i Zespołem Zarządzającym Projektem. 9. Nadzór techniczny i merytoryczny oraz kontrola nad wdrażaniem zadań projektowych. 10. Wsparcie Zamawiającego w zakresie kontroli jakości wykonania projektu oraz opracowanej dokumentacji technicznej przez Wykonawcę poprzez: 1) nadzór nad tworzoną przez Wykonawców dokumentacją techniczną; 2) przygotowanie scenariuszy testowych potwierdzających osiągnięcie wymaganych parametrów i funkcjonalności oraz wydajności wykonania projektu przez Wykonawcę; 3) uczestniczenie w testach zgodnie z przygotowanymi scenariuszami; 4) potwierdzenie usunięcia usterek lub wad występujących podczas testów; 5) ocena i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, eksploatacyjnej i instrukcji opracowanej przez Wykonawcę projektu; 6) kontrola odpowiedniości i autentyczności wszelkich certyfikatów, gwarancji, licencji za które zgodnie z umową odpowiedzialni będą Wykonawcy projektu; 11. Kontakt z Wykonawcami Zadań w sprawach technicznych i merytorycznych za pośrednictwem Zespołu Zarządzającego Projektem. 12.Przestrzeganie przepisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 13.Dostarczenie, instalacja i zarządzanie platformą pracy grupowej związanej z realizacją projektu. B. Postanowienia dodatkowe: 1. Przygotowana dokumentacja musi być w pełni zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego, który otrzymał wsparcie w ramach RPO WSL: Oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie; Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (wniosek aplikacyjny zostanie udostępniony po zawarciu umowy z Wykonawcą). 2. Przygotowana dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach RPO WSL oraz wszystkich obowiązującymi dokumentami i wytycznymi RPO. 3. Wykonawca ma obowiązek przygotowania dokumentacji, na podstawie danych i informacji uzyskanych od Zamawiającego, i musi zawierać co najmniej następujące opracowania: a. Definicje i skróty użyte w opisie przedmiotu zamówienia b. Opis przedmiotu zamówienia; c. Zakres rzeczowy realizowanego zamówienia; d. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia i.Wymagania prawne; ii.Wymagania dotyczące wdrożenia systemu; iii.Wymagania dotyczące wdrożenia rejestrów i ewidencji; iv.Wymagania dotyczące integracji rejestrów i ewidencji; v.Wymagania dotyczące licencjonowania; vi.Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu systemu; vii.Wymagania dotyczące wydajności i pojemności; viii.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa; ix.Wymagania technologiczne; x.Wymagania dotyczące architektury systemu; e.Szczegółowe wymagania funkcjonalne systemu dziedzinowego; f.Szczegółowe wymagania pozyskania danych; g.Wymagania dotyczące wdrożenia e-usług; h.Opis procesów biznesowych związanych z realizacją e-usług (diagramy i opisy); i.Wymagania dotyczące szkoleń; j.Wymagania warstwy sprzętowej; k.Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej. 4.Odbiór dokumentacji zatwierdzony zostanie przez Zespół Zarządzający Projektem. 5.Przygotowanie SIWZ ma objąć n/w zadania realizowane we wszystkich 10 Jednostkach Samorządu Terytorialnego (Lider + 9 partnerów) biorących udział w projekcie, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu: Zadanie 1 - Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym (Lider i Partnerzy), Zadanie 2 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych, do świadczenia e-usług, obejmujące: -Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami (GN) z pozyskaniem danych (Lider, Partnerzy), -Wdrożenie Podsystemu Kształtowania Ładu Przestrzennego KŁP z pozyskaniem danych (Lider, Partnerzy), -Wdrożenie Podsystemu Zarządzania Infrastrukturą Drogową z pozyskaniem danych (Lider, Partnerzy), -Wdrożenie Podsystemu Ochrony Środowiska OŚ (Lider, Partnerzy), -Wdrożenie Podsystemu Słownikowego (Lider, Partnerzy), -Wdrożenie Podsystemu Zarządzania Informacją i Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym (ZI) z pozyskaniem danych (Lider), -Wdrożenie oprogramowania narzędziowego (Lider), -Wdrożenie Podsystemu do realizacji e-usług inicjowanych na platformach ePUAP i SEKAP. Zadanie 3 - Szkolenia pracowników 10 JST, obejmujące: -Szkolenia pracowników z obsługi systemów dziedzinowych (GN, KŁP, ZID, OŚ) o których mowa wyżej, -Szkolenia pracowników z obsługi podsystemów dziedzinowych: Słownikowy i ZI, -Szkolenia pracowników z świadczenia e-usług zintegrowanych z ePUAP, SEKAP i systemami dziedzinowymi, -Szkolenia pracowników z obsługi ESP, platformy ePUAP i profilu zaufanego, -Szkolenia z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych, nowa instrukcja kancelaryjna i zmiany procedury administracyjnej w związku z realizacją e-usług. 6.W ramach przygotowania dokumentacji do SIWZ Zamawiający wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz technicznych i uzgodnień obejmujących między innymi: -określenie szczegółowych wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych tworzonych rejestrów publicznych, -określenie wymagań technicznych w zakresie pozyskania danych oraz wymagań w zakresie baz danych, tak aby umożliwić wymianę danych pochodzących z e-formularzy ePUAP i SEKAP, ukierunkowaną na świadczenie dwustronnie interakcyjnych usług publicznych. Celem głównym będzie również wykonanie szacowania cen rynkowych budowy ZSIP wraz z niezbędną infrastrukturą, -zdefiniowanie procesów biznesowych zgodnie z notacją BPMN, UML lub równoważną dla e-usług realizowanych w ramach projektu, -analizę integracji platformy ePUAP i specyfikowanego zintegrowanego systemu informatycznego, -analizę potrzeb budowy formularzy na platformie ePUAP i SEKAP, -analizę szczegółowych potrzeb w zakresie planowanych w projekcie szkoleń, sposobu ich przeprowadzenia i wymagań dla szkoleniowców, -analizę bezpieczeństwa w kontekście pracy zdalnej w specyfikowanym systemie informatycznym przez partnerów na serwerze zlokalizowanym u Lidera projektu, -analizę potrzeb w zakresie łącz internetowych, -analizę przepisów prawnych na podstawie których będzie realizowane zamówienie, -analizę zasad licencjonowania i praw autorskich dla specyfikowanego systemu, -analizę rozwiązań bazodanowych i zasad licencjonowania. C. Charakterystyka projektu. Projekt pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego dofinansowany jest w ramach RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie; Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. W projekcie uczestniczą następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego: ­Lider projektu - Powiat Kłobucki ­Partner 1 - Miasto Kłobuck ­Partner 2 - Miasto Krzepice ­Partner 3 - Gmina Lipie ­Partner 4 - Gmina Miedźno ­Partner 5 - Gmina Opatów ­Partner 6 - Gmina Panki ­Partner 7 - Gmina Popów ­Partner 8 - Gmina Przystajń ­Partner 9 - Gmina Wręczyca Wielka Powiat Kłobucki - Lider Projektu na podstawie umowy partnerskiej nr 9/IR/15 z dnia 24.08.2015 roku zawartej z 9 partnerami (gminami z terenu powiatu kłobuckiego) przeprowadza postępowania przetargowe. Umowa partnerska zostanie udostępniona Wykonawcy po zawarciu umowy. Cel główny projektu Celem głównym budowy dziedzinowego Systemu Informacji Przestrzennej jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru powiatu kłobuckiego na wspólnej platformie, służącej do realizacji procedur administracyjnych, ukierunkowanej na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną oraz podwyższenie kompetencji pracowników 10 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Cele szczegółowe projektu 1.Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości i dostępu do informacji przestrzennej zawartej w ZSIP oraz promocja zbudowanych rozwiązań elektronicznych. 2.Usprawnienie procesów decyzyjnych: zarządzania przestrzenią, kształtowania ładu przestrzennego, zarządzania ochroną środowiska, udostępniania danych PZGiK, poprzez budowę rejestrów i ewidencji gminno-powiatowych zintegrowanych na Geoportalu Intranetowym. 3.Podniesienie efektywności zarządzania mieniem powiatowym i gminnym, zarządzania infrastrukturą drogową 4.Doposażenie JST w niezbędną infrastrukturę informatyczną służącą wdrożeniu i eksploatacji rejestrów i ewidencji przestrzennych. 5.Podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie świadczenia e-usług. Zadania w projekcie: 1.Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym. 2.Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych, do świadczenia e-usług. 3.Szkolenia pracowników. 4.Zarządzanie projektem. 5.Promocja wzrostu wykorzystania e-usług publicznych. Zarządzanie projektem: 1.Zespół Zarządzający Projektem (ZZP) składający się z: Kierownika Projektu (KP), Koordynatora organizacji projektu (KOP), Koordynatora merytorycznego 1 (KM1), Koordynatora merytorycznego 2 (KM2). 2.Grupa Sterująca - kierownicy 10 JST. 3.Koordynatorzy lokalni (KL) - osoby merytoryczne wyznaczone po stronie partnerów projektu. Miejsce realizacji: 1.Powiat Kłobucki - Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, ul. Ks. I. Skorupki 46 i ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck. 2.Miasto Kłobuck - Urząd Miasta i Gminy Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, 3.Miasto Krzepice - Urząd Miasta i Gminy Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, 4.Gmina Lipie - Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, 5.Gmina Miedźno - Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, 6.Gmina Opatów - Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów, 7.Gmina Panki - Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, 8.Gmina Popów - Urząd Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, 9.Gmina Przystajń - Urząd Gminy Przystajń ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 10.Gmina Wręczyca Wielka - Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin stawienia się Eksperta zewnętrznego ds. technicznych w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klobuck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach