Przetargi.pl
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu przez okres 48 m-cy 150 gospodarstwom domowym - w ramach zapewnienia trwałości projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Kruszcowa 22
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2496228 , fax. 032 2496229
 • Data zamieszczenia: 2015-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kruszcowa 22 22
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 2496228, fax. 032 2496229
  REGON: 00344790200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.bip.chorzow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu przez okres 48 m-cy 150 gospodarstwom domowym - w ramach zapewnienia trwałości projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 150 gospodarstw domowych - w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej 1. Zamówienie obejmuje w szczególności: a Utrzymanie istniejącej infrastruktury szerokopasmowego Internetu wraz z usługą serwisowania niezbędnych urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 150 gospodarstw domowych. b Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego przez okres 48 miesięcy, dla 150 gospodarstw domowych. c Zamawiający dokona refundacji uzasadnionych kosztów poniesionych przez wykonawcę, związanych z wymianą uszkodzonego sprzętu na fabrycznie nowe, które okażą się niezbędne dla wykonania zleconych przez Zleceniodawcę napraw pogwarancyjnych sprzętu, po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionego kosztorysu. d Stały, nie limitowany dostęp do Internetu. e Transfer danych: Download do 4 Mbs, Upload do 4 Mbs. f Stały adres IP w wskazanych adresach. g Możliwość zarządzania routerami z każdej lokalizacji. h Usunięcie awarii do 24h, także wraz z uszkodzeniami spowodowanymi przez beneficjentów Projektu na ich koszt. 2. Usługi, o których mowa w pkt. 1. będą świadczone w 150 gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzowa, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie. 3. Wykaz Beneficjentów Ostatecznych Projektu - gospodarstw domowych, w których realizowana będzie usługa dostępu do internetu - stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ: Lista lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach zapewnienia trwałości Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej. 4. W razie konieczności wprowadzenia zmian składu grupy Beneficjentów Ostatecznych Projektu, Wykonawca zapewni przeniesienie i aktywację łącza internetowego na nowy adres zgodnie z Listą rezerwową lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach zapewnienia trwałości projektu Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej. 5. Liczba ostateczna odbiorców Internetu, gospodarstw domowych, musi zawsze wynosić 150. 6. Grupy docelowe projektu to: gospodarstwa domowe (rodziny zamieszkałe na terenie Chorzowa) korzystające z pomocy społecznej uprawnione do świadczeń rodzinnych, w tym: rodziny zastępcze oraz rodziny wychowujące niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci. 2. Parametry techniczne usługi dostępowej do szerokopasmowego internetu oraz parametry techniczne dostarczanych w ramach wymiany uszkodzonych urządzeń sieciowych oferowane przez Wykonawcę, nie mogą być gorsze niż minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowej specyfikacji technicznej zamówienia, stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ. 3. Dostarczane urządzenia, w ramach wymiany za uszkodzone, powinny być fabrycznie nowe z gwarancją minimum 24 miesiące. Powinny obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w specyfikacji technicznej w pełnym podanym zakresie, z uwzględnieniem wszystkich określonych przez Zamawiającego wymagań. 4. Warunki płatności: 1. W zakresie przedmiotu zamówienia obejmującego: świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego - wynagrodzenie będzie płatne ryczałtem, miesięcznie przez okres 48 miesięcy, przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur z 21-dniowym terminem płatności. 2. Ewentualna waloryzacja wynagrodzenia nastąpi jedynie w sytuacjach, o których mowa w Ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym: . 1. stawki podatku od towarów i usług, 2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych. 4. W przypadku świadczenia usług przez okres niepełnego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie miesięczne ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba wykonanych usług dostępu do Internetu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops.bip.chorzow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach