Przetargi.pl
Usługa dostępu do sieci Internet oraz łączności elektronicznej - przyłączenie i dzierżawa łącz szerokopasmowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2511451, 2517817 , fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
 • Data zamieszczenia: 2016-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  ul. Jagiellońska 17 17
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2511451, 2517817, fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
  REGON: 00345138700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dostępu do sieci Internet oraz łączności elektronicznej - przyłączenie i dzierżawa łącz szerokopasmowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  -Zamawiający zaprasza do składania ofert przetargowych w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa dostępu do sieci Internet oraz łączności elektronicznej - przyłączenie i dzierżawa 18 łącz w 18 lokalizacjach - szczegółowo opisana w załączniku nr 1 do SIWZ. -Określone w niniejszej SIWZ parametry techniczne, stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. -Wymagane jest aby Wykonawca na własny koszt dostarczył /podłączył/ przedmiot zamówienia do odpowiednich lokalizacji wyszczególnionych w SIWZ. -Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej lub większej ilości przedmiotu zamówienia w SIWZ /§ 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ/, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Prędkości łącz muszą być zgodne z prędkościami przyjętymi w niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w części XV pkt 1/ SIWZ. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Materiały użyte do podłączeń łącz muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. -W przypadku uszkodzenia zewnętrznych urządzeń przypiętych po stronie przyłącza nie spowodowanych winą Zamawiającego koszty naprawy pokryje Wykonawca. -Umowa będzie obowiązywała od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia świadczenia usług internetowych w następnym dniu po dacie zakończenia obecnie obowiązującej umowy na usługi internetowe. -Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. -Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za produkt -równoważny- Zamawiający uważa produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w formie pisemnej, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. -Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas usunięcia awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach