Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych.

Tarnowski Organizator Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6888630, 6888631 , fax. 14 6888631
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tarnowski Organizator Komunalny
  ul. Bernardyńska 24
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6888630, 6888631, fax. 14 6888631
  REGON: 12268001210000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tok.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa, a w szczególności: 1) Wykonanie ramki pod znak przystankowy. 2) Wykonanie słupków przystankowych. 3) Prostowanie słupka przystankowego. 4) Wstawienie (wkopywanie) odnowionego słupka. 5) Usunięcie (wykopywanie) słupka przystankowego. 6) Uzupełnienie listew ławki. 7) Uzupełnienie szyb w modułach przystankowych. 8) Uzupełnienie płyt poliwęglanowych w modułach przystankowych. 9) Uzupełnienie pokrycia dachowego przystanków. 10) Uzupełnienie listew przyszybowych. 11) Naprawa gabloty rozkładowej. 12) Usunięcie wiaty autobusowej. 13) Osadzenie wiaty autobusowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 637121004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tok.tarnow.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach