Przetargi.pl
Roboty remontowe w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie

Gmina Nowy Targ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2662632 , fax. 018 2662152
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Targ
  ul. Bulwarowa 9 9
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2662632, fax. 018 2662152
  REGON: 00065294900019
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowytarg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w zakresie: malowania sali gimnastycznej, malowania pomieszczeń gimnazjum oraz pomieszczeń szkoły podstawowej w Waksmundzie wraz z robotami przygotowawczymi. Zakres robót został określony przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugnowytarg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach