Przetargi.pl
Usługa polegająca na wykonaniu projektów budowlanych i dokumentacji wykonawczej dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2992041 , fax. 12 4226566
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2992041, fax. 12 4226566
  REGON: 00027578300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu projektów budowlanych i dokumentacji wykonawczej dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługa polegająca na wykonaniu projektów budowlanych i dokumentacji wykonawczej dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla następujących zadań : a) Wykonanie projektu wykonawczego nawierzchni brukowej podwórza budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ulicy Smoleńsk 9 w Krakowie wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową, a także z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. b) Wykonanie projektu wykonawczego wentylacji wymuszonej pomieszczeń pierwszego piętra oraz parteru w części dawnego baru Wiarus budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Basztowej 18 w Krakowie, wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. c) Wykonanie projektu wykonawczego systemu odzysku ciepła z wypompowywanej wody spod piwnic w budynku Domu Pracy Twórczej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w Zakopanem, ul. Harenda.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale VII pkt. VI specyfikacji. 2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 1.200,00 zł (słownie : jeden tysiąc dwieście złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach