Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych oraz wynajem koparki do remontów dróg na terenie m. Tarnowa

Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6258209
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
  ul. Cmentarna
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6258209
  REGON: 85041417200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsok.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych oraz wynajem koparki do remontów dróg na terenie m. Tarnowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych oraz wynajem koparki do remontów dróg na terenie m. Tarnowa. Zamówienie podzielone jest na 5 następujących części: CZĘŚĆ 1. Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym samowyładowczym z HDS o ładowności min. 5 ton w ilości 1232 godzin. CZĘŚĆ 2. Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym samowyładowczym z HDS o ładowności min. 8 ton w ilości 1232 godzin. CZĘŚĆ 3. Świadczenie usług transportowych 4 samochodami samowyładowczymi o ładowności min. 8 ton w ilosci 4928 godzin. CZĘŚĆ 4. Świadczenie usług transportowych 2 samochodami samowyładowczymi o ładowności min. 10 ton w ilości 2464 godzin. CZĘŚĆ 5. Świadczenie usług koparką w ilości 1408 godzin. 2. Wskazane ilości godzin pracy sprzętu wyliczone zostały orientacyjnie do planowanych robót remontów dróg do zrealizowania przez Zamawiającego w 2013r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości godzin pracy sprzętu niż przewidywana w poszczególnych częściach. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 3. Wymogi dla części 1-4. 1) Wykonawca będzie dla Zamawiającego świadczyć usługi transportu towarów do robót drogowych, w szczególności mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco, materiałów betonowych (kostki brukowej, krawężników, płyt chodnikowych, studni, itp.), kruszyw drogowych, mas ziemnych oraz innych, z miejsc ich odbioru do wskazanych punktów składowania lub wbudowania, według dyspozycji i zaleceń transportowych Zamawiającego. 2) Transport materiałów będzie realizowany samochodami ciężarowymi samowyładowczymi (z możliwością wyładunku do tyłu), sukcesywnie w ciągu 24 godzin od daty i godziny złożenia przez Zamawiającego zamówienia (e-mailowego, telefonicznego lub pisemnego). Zamawiający każdorazowo wskaże miejsce odbioru i dostawy oraz datę i godzinę dostawy oraz ilość pojazdów transportowych. Częstotliwość zleceń oraz ilość pojazdów transportowych zależeć będzie od potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. 3) Transport mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco odbywać się będzie z wytwórni mas bitumicznych na plac budowy, którym są ulice na terenie miasta Tarnowa. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem, mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza poprzez przykrycie. Czas wbudowania mieszanki będzie nie dłuższy niż 2 godziny. Mieszanka mineralno-asfaltowa będzie stosowana do naprawy ubytków nawierzchni. Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni mogą być używane tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 4) Dla każdej partii odbieranego towaru powinien być dostarczony dokument WZ i kwit wagowy. Wykonawca odpowiada za zgodność przewożonego towaru z dokumentami przewozowymi (dokument WZ, kwit wagowy). 4. Wymogi dla części 5. Wykonawca będzie dla Zamawiającego świadczyć usługi wynajmu koparki wraz z obsługą operatorską. Do realizacji zamówienia należy zastosować koparkę kołową z obrotową kabiną o pojemności łyżki od 0,35 do 0,8 m3. Głębokość kopania min. 3 m, szybkozłączka, możliwe do zastosowania łyżki: różne rozmiary (wąska, koparkowa, skarpowa), młot hydrauliczny. Miejsce i zakres prac będą każdorazowo określane w zleceniu. Maksymalny termin przystąpienia Wykonawcy do realizacji zamówienia wynosi 3 dni roboczych (e-mailowego, telefonicznego lub pisemnego). Częstotliwość zleceń zależeć będzie od potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Koparka będzie wykorzystywana do załadunku różnego rodzaju materiałów drogowych lub do robót drogowych prowadzonych na terenie miasta Tarnowa. Transport koparki na miejsce robót w zakresie Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie ilości godzin przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej za 1 godzinę pracy i faktycznie przepracowanych godzin. 5. Sprzęt zastosowany do realizacji zamówienia musi posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać wymogi BHP. Operatorzy muszą posiadać wymagane uprawnienia do obsługi sprzętu. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót i zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za ewentualne spowodowane szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (np. ogrodzenia, budynki, in. mienie znajdujące się w obrębie robót itp.). 6. Wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych przez Wykonawcę obliczone będzie wg stawki za godzinę pracy w oparciu o dzienne raporty pracy sprzętu potwierdzane za każdym razem przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego na miejscu dostawy. Na podstawie dziennych raportów Wykonawca sporządza Okresowe Zestawienie Usług za dany miesięczny okres rozliczeniowy na koniec każdego miesiąca w dwóch egzemplarzach. W Okresowym Zestawieniu Usług Wykonawca wskaże kwotę jego zdaniem należną do zapłaty za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający, w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania Okresowego Zestawienia Usług, dokona sprawdzenia i akceptacji danych Zestawienia lub wniesie ewentualne zastrzeżenia. 7. Na podstawie Okresowego Zestawienia Usług obustronnie podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, wynagrodzenie za usługi wykonane przez Wykonawcę będzie zapłacone w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na wskazane w fakturze konto. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wystawienia. 8. Wykonawcy nie przysługuje zapłata ani zwrot jakichkolwiek kosztów opłat, kar czy innych należności, w tym z tytułu mandatów karnych zapłaconych w związku z wykonywaniem usług. 9. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy/com do wykonania. Pozostały zakres Wykonawca realizuje własnymi siłami. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 5 części. 11. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/wybrane przez siebie część/części. 12. Każda część będzie oceniana oddzielnie i traktowana jako odrębne postępowanie. 13. Na każdą część Zamawiający zawrze odrębną umowę. 14. Wykonawca załączy do oferty wykaz sprzętu jaki zamierza przeznaczyć do realizacji zamówienia z podaniem nazwy oraz charakterystycznych parametrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601810000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsok.tarnow.bip-gov.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach