Przetargi.pl
Budowa boiska sportowego w nawierzchni z trawy sztucznej w miejscowości Modlniczka gmina Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4191704 , fax. 012 4191705
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Wieś
  ul. Wesoła 48 48
  32-089 Wielka Wieś, woj. małopolskie
  tel. 012 4191704, fax. 012 4191705
  REGON: 00055178600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielka-wies.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska sportowego w nawierzchni z trawy sztucznej w miejscowości Modlniczka gmina Wielka Wieś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia publicznego przewidzianego do realizacji pod nazwą Budowa boiska sportowego w nawierzchni z trawy sztucznej w miejscowości Modlniczka gmina Wielka Wieś. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie niżej wymienionych robót: roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. roboty w zakresie odwadniania terenu. roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych (wykonanie boiska do piłki nożnej w nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem) powierzchnia boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904,00 m2. wykonanie schodów terenowych wykonanie chodników powierzchnia projektowanych chodników wraz z pochylnią i schodami wynosi 500,04 m2 wykonanie parkingów o powierzchni 92,38 m2 wykonanie betonowania roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych: instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, bramki do piłki nożnej wraz z siatkami, ławki parkowe (18szt.) kosze na śmieci (6 szt.) stojak rowerowy. wykonanie instalacji elektrycznych zasilania, oświetlenia boiska i monitoringu. Charakterystyka boiska Boisko do piłki nożnej stanowi prostokąt dł. 50,00 m i szer. 30,00 m. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuż linii bocznych szer. 2,00 m a wzdłuż linii bramkowych szer. 3,00 m co daje wymiar 56,00 x 34,00 m. Powierzchnia projektowanego boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904,00 m2. Boisko wyznaczone jest liniami białymi. Na boisku należy zainstalować bramki do piłki nożnej oraz piłkochwyty. Boisko należy wykonać na warstwach konstrukcyjnych z drenażem w nawierzchni z trawy sztucznej. Bramki o wymiarach wewnętrznych 5,0 x 2,0 m wykonane z profilu stalowego ocynkowanego należy osadzić w tulejach ocynkowanych. Tuleje należy osadzić w fundamentach o wymiarach 40x40x60 cm wykonanych z betonu. Bramki należy wyposażyć w siatki polipropylenowe, gr. sznurka 4 mm. Minimalne wymagane parametry techniczne trawy sztucznej. wysokość: 60 mm rodzaj materiału: 100% polietylen typ trawy: monofil pierwsza warstwa maty spodniej: polietylenowa i poliestrowa siatka + flizelina, druga warstwa maty spodniej: guma lateksowa wodoprzepuszczalna dtex min. 13.000 grubość każdego włókna min. 650 mikronów waga całkowita min. 2.300 g/m2 ilość włókien: min.102.000/m2 wypełnienie trawy: piasek kwarcowy i granulat gumowy - ilość zgodnie z badaniem laboratoryjnym. Dokumenty wymagane dotyczące nawierzchni: karta techniczna deklaracja zgodności z normą 15330 - 1:2008 atest PZH badanie laboratoryjne np. Labosport autoryzacja producenta na zadanie objęte przetargiem Podbudowa pod nawierzchnię z trawy sztucznej warstwa wyrównawcza kruszywa 0,075 4,0 mm gr. 4 cm warstwa konstrukcyjna górna kruszywa 8 16 mm gr. 8 cm warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakcji 31,5 63 mm grub. 12 cm warstwa odsączająca piasek 0,00 o,02 mm gr. 10 cm. Podbudowa pod chodniki podsypka piaskowa gr. 4,00 cm podbudowa tłuczeń 0,00 31,5 mm gr. 20,0 cm geowłóknina 200 g/m2 Podbudowa pod parking podsypka piaskowa gr 4,0 cm warstwa konstrukcyjna górna kruszywo frakcji 0,00 31,5 mm gr. 15 cm warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakcji 31,5 63 mm gr. 15 cm warstwa odsączająca piasek 0,00 o,02 mm gr. 10 cm geowłóknina 200g/m2 Specyfikacja materiału geosyntetycznego Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jak igłowana, nietkana, aby materiał posiadał właściwości dyfuzyjne pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotny oraz zapewniać wieloletnią żywotność w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. Minimalne wymagane parametry techniczne masa powierzchniowa 200 g/m2 grubość 1,9 mm siła przy przebiciu (metoda CBR) 2350 kN/m wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma wyrobu 16,0 kN/m wszerz pasma wyrobu 16,0 kN/m wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma wyrobu 100% wszerz pasma wyrobu 40% prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu 90 mm umowny wymiar porów O 100 m Informacje uzupełniające dla Wykonawców. Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyki była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane: typ wyrobu oraz nazwę oraz adres producenta oraz datę produkcji parametry zaopatrzeniowe informację, że wyrób posiada ważną aprobatę techniczną lub znak CE, względnie indywidualny certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorującego wdrażanie wyrobu w warunkach przemysłowych. Ogrodzenie Wokół całego boiska, tuż za pasem ochronnym wykonać ogrodzenie panelowe. Wysokość ogrodzenia 4,10 m. Zastosowane panele są zgrzewane punktowo z prętów stalowych ocynkowanych a następnie ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym. O wymiarach: oczek prostych 50 x 200 mm średnica drutu poziomego (podwójnego) 2 x 6 mm średnica drutu pionowego 5 mm panel zakończony jednostronnie drutami pionowymi 30 mm. Słupki ogrodzeniowe - zamknięte zimno gięte profile stalowe 80 x 50 mm, ocynkowane i powleczone poliestrową powłoką proszkową Piłkochwyty Piłkochwyty o wysokości 4,0 m należy wykonać za bramkami, a przed ogrodzeniem boiska do piłki nożnej. Słupy wykonać ze stalowych profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie. Pomiędzy słupami należy zainstalować linki stalowe o średnicy 4 mm. Do obciążenia dolnej krawędzi siatki zastosować linkę ołowianą. Jako wypełnienie zastosować siatkę ze sznura poliamidowego impregnowanego lateksem gr. 3,5 mm lub siatkę polipropylenową bezwęzłową śr. 4 mm. Kolor siatki zielony. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają przedmiary robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty, projekt budowlano-wykonawczy oraz szczegółowa specyfikacja techniczna stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. Przedmiary te nie mogą stanowić podstawy do wyceny, bowiem każdy z oferentów jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z projektami oraz innymi uwarunkowaniami i na podstawie tak uzyskanej wiedzy opracować własny przedmiar stanowiący podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszelkie roboty i czynności nie objęte zakresem przedmiotowym zamówienia i nie ujęte w przedmiarach robót, a których konieczność wykonania wyniknęła z dokumentacji, a bez których pełne zrealizowanie zakresu przedmiotowego zamówienia stałoby się niemożliwe lub znacznie utrudnione. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego są w równej mierze opis techniczny dokumentacji wszystkich branż, rysunki dokumentacji wszystkich branż, specyfikacje techniczne, SIWZ, wiedza zawodowa wykonawcy oraz obowiązujące normy i przepisy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że użyte przez wykonawcę materiały będą odpowiadać normom jakościowym wymaganym przez odpowiednie w tym względzie przepisy oraz zapewniać standard narzucony w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Wytyczne do sporządzenia kosztorysu ofertowego: realizacja robót odbywać się będzie wyłącznie z materiałów dostarczanych przez wykonawcę. Integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest część opisowa do projektu wykonawczego składająca się z opisu technicznego, warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wadium w kwocie 30.000,00 zł ( trzydzieści tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielka-wies.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach