Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach (dobudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2676440, 2677178
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
  ul. Parkowa 2 2
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 2676440, 2677178
  REGON: 00052916600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach (dobudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach w postaci dobudowy Sali gimnastycznej wraz z zapleczem, pomieszczeniami dydaktycznymi, administracyjnymi, sanitarnymi oraz technicznymi i pomocniczymi jak również prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi lub uzyska niżej wymienione prace i dokumenty: a) wielobranżowy projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu z uzgodnieniami b) informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia na budowie, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami budowlanymi, technicznymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnymi, zagospodarowania przestrzennego, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony przeciwpożarowej, energetycznymi, kolejowymi, drogowymi, w tym ustaleniami zawartymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, c) złożenie wniosku i uzyskanie nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, d) złożenie i uzgodnienie z Zamawiającym przedmiarów robót wraz z kosztorysami inwestorskimi opracowanymi metodą szczegółową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18/05/2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Jako bazę wyliczeń należy wykorzystać aktualne wskaźniki cenowe powszechnie stosowanych publikacji, np. Sekocenbud - informacja o cenach materiałów budowlanych, robocizny i sprzętu, e) wielobranżowy projekt wykonawczy z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25/04/2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462) oraz z dnia 02/09/2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.); f) projekt zagospodarowania placu budowy, 2. Dokumentacja projektowa winna być wykonana i przekazana Zamawiającemu: - wielobranżowe projekty budowlane w 5 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej tj: rysunki w plikach *.dwg, opisy w plikach *.doc, oraz w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf; - wielobranżowe projekty wykonawcze ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi w 5 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej z wyłączeniem kosztorysów, tj: rysunki w plikach *.dwg, opisy w plikach *.doc, przedmiary robót w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz w *.xls itp. oraz w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. Kosztorysy inwestorskie, podpisane przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie, odrębnie w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz w *.xls oraz w wersji nieedytowalnej, w formacie ogólnodostępnym *.pdf. Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane branżami w oddzielne foldery. 3. Projekty powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami, i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną cześć przedmiotu umowy. 4. Dokumentacja projektowa musi zawierać oświadczenie wszystkich projektantów biorących udział w procesie projektowym o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z zasadami wiedzy technicznej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnych ekspertyz, badań, opinii i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 6. Wykonawca zostanie zobowiązany do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane oraz załączonego do SIWZ wzoru umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych dotyczących ich zakresu. 9. Wykonawca sporządzi projekt opisu przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę dla opracowania dokumentacji przetargowej (SIWZ) na wyłonienie Wykonawcy, któremu zostanie powierzone wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. Projekt opisu przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności przy uwzględnieniu treści art. 29 ust 1-3, art. 30 i art. 31 ust. 1 Ustawy Pzp. 10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na pytania od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania robót budowlanych, a dotyczących przekazanej dokumentacji projektowej w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego drogą faksową lub e-mailową. 11. Na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia opinii w zakresie czy złożone przez Wykonawców oferty na wykonanie robót budowlanych zawierają rażąco niską cenę, o której mowa w art. 90 Ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się przekazać kopie złożonej oferty oraz wyjaśnienia Wykonawców, jeżeli takie zostały złożone. 12. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 13. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. 14. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego; 15. Dla przedmiotowej inwestycji została wydana Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP) - stanowiąca załącznik do SIWZ. 16. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna stanowiąca złącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rabka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach